IGFArchiwum projektów

Aktualnie realizowane projekty

FILTR
Tytuł / Źródło finansowania / Kierownik projektu Okres realizacji
Znaczenie transportu dalekiego zasięgu emisji spalania biomasy dla lokalnego smogu w środowiskach miejskich (BIOSURE)
NCN, DAINA
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2021 - 2023
Właściwości optyczne nanostruktur chiralnych umieszczonych w ośrodkach planarnych
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: mgr Krzysztof Czajkowski
2021 - 2022
Badanie różnic właściwości optycznych i mikrofizycznych lokalnego pyłu rolniczego i pyłu pustynnego transportowanego z dalekich odległości (preDUST).
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: dr Dominika Szczepanik
2021 - 2023
Generacja superkontinuum w zakresie średniej podczerwieni w światłowodzie fotonicznym z rdzeniem wypełnionym cieczą o wysokiej nieliniowości
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: dr Thuy Van Hoang
2020 - 2022
Dwójłomność nieliniowości w światłowodach fotonicznych utrzymujących polaryzację do ultraszybkich laserów domieszkowanych tulem
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: mgr inż. Dominik Dobrakowski
2020 - 2022
Elektrycznie modulowane zjawiska optyczne w metaliczno-dielektryczno-półprzewodnikowym metamateriale wielowarstwowym
NCN, SONATA
Kierownik projektu: dr Tomasz Stefaniuk
2019 - 2023
Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji
FNP
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Buczyński
2019 - 2023
Wysokorozdzielcze pomiary temperatury: badanie wymiany turbulencyjnej atmosfera ocean (VHIRES TUREX) podczas kampanii pomiarowej EUREC4A/ATOMIC
NCN, HARMONIA
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2019 - 2023
Zintegrowane badania lidarowo-radarowe wzajemnego oddziaływania aerozoli i chmur w troposferze (preAERO-CLOUD)
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: dr Dongxiang Wang
2019 - 2021
Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i przekształcenia przestrzenno-widmowe
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Kotyński
2018 - 2022
Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym
NCN, OPUS
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2018 - 2023
Dielektryczne nanorezonatory z wewnętrzną strukturą i ich macierze w oddziaływaniu ze światłem
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2018 - 2022
Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych
NCBiR
Kierownik zadania: prof. dr hab. Tomasz Szoplik
2018 - 2021
EUFAR AISBL - European Fleet for Airborne Research
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2018 - 2022
Diagnozowanie wpływu mikrofizyki na makroskopowe własności płytkich chmur konwekcyjnych
NCN, OPUS
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2017 - 2020
ACTRIS PPP - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Preparatory Phase Project
EC, HORIZON 2020
Koordynator projektu na UW: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2017 - 2019
Numerical modeling of cloud microphysics and microphysics-dynamics interactions in shallow boundary-layer clouds
NCN, POLONEZ
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Grabowski
2016 - 2017
COMPLETE - Cloud-MicroPhysics-Turbulence-Telemetry: An inter-multidisciplinary training network for enhancing the understanding and modeling of atmospheric clouds
EC, HORIZON 2020
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2016 - 2021
Satellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality (SAMIRA)
ESA-ESRIN
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2016 - 2019
Opis turbulencji jako pola stochastycznego i modelowanie oparte na grupach symetrii
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr inż. Marta Wacławczyk
2015 - 2019
Przetwarzanie aerozoli przez chmury - symulacje ab initio uwzględniające efekty zderzeń i reakcji chemicznych zachodzących w kropelkach chmurowych
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: dr Anna Jaruga
2015 - 2017
Wpływ współczynnika sublimacji lodu na geologię komet i innych ciał kosmicznych
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Konrad Kossacki
2015 - 2018
Optyczna detekcja jednopunktowa oparta na teorii oszczędnego próbkowania
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Kotyński
2015 - 2018
Impact of ocean-atmosphere processes on atmospheric dynamics in Eastern Indian Ocean and Maritime Continent
ONR
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2015 - 2017
Nowa metoda diagnozowania turbulencji atmosferycznej na podstawie powszechnie dostępnych danych samolotowych
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: mgr Jacek Kopeć
2014 - 2016
EUFAR2 - European Fleet for Airborne Research
EC, 7th Framework Programme
Główny wykonawca: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2014 - 2018
Mikrodynamika chmur
NCN, MAESTRO
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2013 - 2019
Wpływ aerozoli absorbujących na wymuszania radiacyjne w europejskiej części Arktyki (iAREA)
NCBiR
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Markowicz
2013 - 2016
Badanie mikrofizycznych własności lodu i ich wpływu na ewolucje powierzchni ciał Układu Słonecznego
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Konrad Kossacki
2013 - 2015
Samolot wirtualny - narzędzie do porównywania symulacji numerycznych procesów meteorologicznych z wynikami pomiarów uzyskanych z użyciem samolotu badawczego
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: mgr Marta Kopeć
2013 - 2015
Oddziaływanie między atmosferą a oceanem w skalach czasowych od dobowej do wewnątrzsezonalnej
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: dr Dariusz Baranowski
2013 - 2015
Przetwarzanie aerozolu przez chmury - budowa wszechstronnego zaprogramowanego obiektowo narzędzia do symulacji numerycznych
NCN, HARMONIA
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2013 - 2017
Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących
NCN, SONATA BIS
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Markowicz
2013 - 2018
Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: Badanie wpływu budowy polimeru, architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność polimerowych ogniw słonecznych opartych na poliazometinach i politiofenach
NCBiR
Koordynator projektu na UW: prof. dr hab. Tomasz Szoplik
2012 - 2015
Wzmocnienie potencjału badawczego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie fotoniki i nauk bazujących na fizyce kwantowe (PhoQuS@UW)
EC, 7th Framework Programme
Kierownik zadania: prof. dr hab. Tomasz Szoplik
2012 - 2016
Nowe urządzenie do pomiaru jakości elementów mikrooptycznych z wykorzystaniem filtru rzeczywistego zbudowanego w oparciu o pochodną połówkową funkcji przedmiotu
MNiSW
2012 - 2014
Dynamika procesów wciągania masy i mieszania w warstwie wierzchołkowej stratocumulusa
MNiSW, Promotorski
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Haman
2012 - 2015
Określenie sejsmicznej struktury systemu litosfera-astenosfera strefy brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce
NCN, MAESTRO
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Grad
2012 - 2017
Budowa 2-wymiarowego kinematycznego modelu numerycznego chmury w oparciu o precyzyjny opis mikrofizyki cząstek aerozolu, chmury i deszczu
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: dr Sylwester Arabas
2011 - 2013
Położenie granicy litosfera-astenosfera (LAB) dla wybranych rejonów Europy Wschodniej: opracowanie metod wyznaczania i ich zastosowanie
NCN, OPUS
Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Czechowski
2011 - 2015
Podfalowe struktury fotoniczne
NCN, HARMONIA
Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Szoplik
2011 - 2013
Metamateriał plazmoniczny - liniowa filtracja przestrzenna nie ograniczona dyfrakcyjnie
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Kotyński
2011 - 2013
ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network
EC, 6th Framework Programme
Główny wykonawca: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2011 - 2015
Obrazowanie nadrozdzielcze za pomocą nanoukładów plazmonicznych
MNiSW, Promotorski
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Kotyński
2011 - 2013
Psychrometr samolotowy i optyczna detekcja pary wodnej
MNiSW
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2011 - 2015
Opracowanie technologii wytwarzania wysokorozdzielczych sond do skanującego optycznego mikroskopu pola bliskiego
MNiSW
Kierownik projektu: dr Piotr Wróbel
2010 - 2011
Zestaw aparatury do badania wpływu aerozolu atmosferycznego na klimat – wyposażenie „Laboratorium Transferu Radiacyjnego”
MNiSW
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2010 - 2013
Opracowanie modelu sejsmicznego górnego płaszcza Ziemi na podstawie wyników międzynarodowego eksperymentu PASSEQ 2006-2008
FNP
2010 - 2012
Wyznaczanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii pomiarów teledetekcyjnych.
MNiSW
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Markowicz
2010 - 2013
Zróżnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polską (WRnP)
MNiSW
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2010 - 2013
Study of Air-Sea interaction and Cloud parameterizations in suport of parameterization development for global mesoscale models at NRL Monterey
ONR
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2010 - 2014
Badania oddziaływań miedzy atmosfera a oceanem oraz parametryzacji chmur na potrzeby rozwoju globalnych modeli mezoskalowych w NRL Monterey
MNiSW
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2010 - 2014
EUCLIPSE - European Union Cloud Intercomparison, Process Study & Evaluation Project
EC, 7th Framework Programme
Główny wykonawca: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2010 - 2014
Superpryzmat plazmoniczny
MNiSW
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Kotyński
2009 - 2011
Nadrozdzielcza soczewka płaska: projektowanie, wytwarzanie oraz budowa układów demonstracyjnych
NCBiR
Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Szoplik
2009 - 2013
Badanie optycznych i fizycznych własności aerozolu atmosferycznego i cząstek chmurowych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych
MNiSW, Promotorski
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2009 - 2010
Europejskie przedsięwzięcie badań lotniczych w zakresie nauk o ziemii i środowisku
MNiSW
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2009 - 2013
COPAL - COmmunity heavy-PAyload Long endurance Instrumented Aircraft for Tropospheric Research in Environmental and Geo-sciences
EC, 6th Framework Programme
Główny wykonawca: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2008 - 2010
EUFAR - European Fleet for Airborne Research in Environmental and Geoscience
EC, 7th Framework Programme
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2008 - 2013
Fizyka wierzchołkowej części chmur Stratocumulus
MNiSW
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2008 - 2009
Symulacje numeryczne konwekcji w przepływach geofizycznych
MNiSW, Promotorski
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2008 - 2009
POST - Collaborative Reserch: Physics of Stratocumulus Top
NSF
2008 - 2009
Aerosol soli morskiej w globalnych modelach transportu - porównanie wyników i rozwój modelu
MNiSW, Promotorski
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2007 - 2009
Ewolucja mało- i wielkoskalowych struktur na powierzchniach skalno-lodowych ciał Układu Słonecznego
MNiSW
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński
2007 - 2010
Nanooptyczna supersoczewka z metamateriału w złączu fotonicznym
MNiSW
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Kotyński
2007 - 2009
Wpływ pola magnetycznego na przepływ eliptyczny i przepływ Coutte'a z osobliwymi warstwami granicznymi typu Hartmanna - zastosowania w dynamice jądra Ziemi
MNiSW, Promotorski
Kierownik projektu: dr hab. Konrad Bajer
2007 - 2008
Badanie bezpośredniego i pośredniego wpływu aerozoli na klimat
MNiSW
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2007 - 2009
EUCAARI - European Integrated project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality interactions
EC, 6th Framework Programme
Główny wykonawca: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2007 - 2010
Wpływ systemu transportu na zmiany klimatu
MNiSW
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Markowicz
2006 - 2008
Metodyka generacji regionalnych bred wektorów dla obszaru Polski dla potrzeb prognozowania pogody metodą wiązek
MNiSW
Główny wykonawca: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2006 - 2008
Drizzle formation in stratocumulus clouds
KBN, Promotorski
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2006 - 2007
Struktura płaszcza Ziemi w strefie Teisseyre'a-Tornquista na podstawie danych pasywnego eksperymentu sejsmicznego
KBN
Kierownik projektu: dr hab. Monika Wilde-Piórko
2005 - 2008
Modelowanie ewolucji sublimacyjnej – zmian kształtu i momentu bezwładności jąder kometarnych
KBN, Promotorski
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński
2005 - 2007
Sieć doskonałości Mikro-Optyki
MNiSW
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Buczyński
2005 - 2008
Modelowanie struktury skorupy ziemskiej w Polsce południowo–zachodniej - metody trójwymiarowe
KBN, Promotorski
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Grad
2005 - 2006
Fizyczny model procesów geodynamicznych i jego zastosowanie do basenów sedymentacyjnych i innych obszarów
MNiSW
Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Czechowski
2005 - 2008
Quantify the Climate Impact of Global and European Transport Systems (QUANTIFY)
EC, 6th Framework Programme
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Markowicz
2005 - 2010
Badanie spektralnych właściwości optycznych aerozolu oraz wymuszania radiacyjnego
KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2004 - 2007
Validation and Data Assimilation for the Navy Transport Models: NAAPS and COAMPS/transport, NICOM
ONR
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Markowicz
2004 - 2007
NEMO - Network of Excellence for Micro-Optics
EC, 6th Framework Programme
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Buczyński
2004 - 2009
MetaMaterials Organized for radio, millimeter wave, and PHOtonic Superlattice Engineering
EC, 6th Framework Programme
Koordynator projektu na UW: prof. dr hab. Tomasz Szoplik
2004 - 2008
Ewolucja rzeźby ciał lodowych w Układzie Słonecznym
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński
2003 - 2006
CESSAR Centre of excellence in small scale atmospheric research
EC, 5th Framework Programme
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2002 - 2006
Modelowanie sejsmicznej struktury skorupy i górnego płaszcza Ziemi na podstawie funkcji odbioru
KBN, Promotorski
Główny wykonawca: dr hab. Monika Wilde-Piórko
2001 - 2002
Numeryczny niehydrostatyczny model procesów atmosferycznych w małych i średnich skalach
KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Haman
2001 - 2003
Ewolucja satelitów lodowych: wpływ oddziaływania pływowego na konwekcję w ich wnętrzach
MNiI
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński
2001 - 2003
PACE - Parameterisation of the aerosol indirect climatic effect
EC, 5th Framework Programme
Główny wykonawca: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2000 - 2002
Wpływ procesów falowych w atmosferze na strukturę planetarnej warstwy granicznej
KBN, Promotorski
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2000 - 2001
PRESTO Precision Weather Forecast System for Different Types of Transport
EC, 4th Framework Programme
1997 - 1999