IGFProjekt badawczo-rozwojowy

IB ACTRIS-PL – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych w Polsce POIR4.2

Koordynator projektu na UW:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
Okres realizacji:
30 września 2020 - 31 grudnia 2023
dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator projektu na UW
dr Łucja Janicka Współwykonawca
dr inż. Wojciech Kumala Współwykonawca
prof. dr hab. Krzysztof Markowicz Współwykonawca
mgr Patryk Poczta Współwykonawca
dr Dominika Szczepanik Współwykonawca

POIR 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Inteligentny Rozwój

Lider projektu: Uniwersytet Wrocławski, koordynator: dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz

Koordynator na UW: dr hab. Iwona Stachlewska, prof. ucz.

W skład konsorcjum wchodzą: Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski (lider), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dofinansowanie łączne: 11 616 598,24 PLN.

ACTRIS-PL IB powstał w celu dostarczania wysokiej jakości danych o tzw. krótkożyciowych składnikach atmosfery, zarówno pochodzących ze źródeł naturalnych, jak i antropogenicznych. ACTRIS-PL IB to odpowiedź na realnie istniejące zapotrzebowanie, gdyż procesy zachodzące w atmosferze odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu zagrożeń społecznych i środowiskowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: jakość powietrza, zdrowie społeczeństwa, zmiany klimatu i produktywność ekosystemów. Stanowią one jednocześnie wyzwania, z jakimi należy się zmierzyć, wprowadzając zasady Europejskiego Zielonego Ładu.

Projekt dotyczy rozbudowy w kraju rozproszonej dużej Infrastruktury Badawczej do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych (IB ACTRIS-PL), która wpisuje się w ramy Europejskiej IB ACTRIS w ramach finansowania POIR4.2. Przy wykorzystaniu IB ACTRIS-PL przewidziane są do realizacji badania z zakresu fizyki i chemii atmosfery, w szczególności badania aerozoli i chmur technikami zdalnymi oraz badania aerozoli technikami in-situ i laboratoryjnymi. Jednocześnie do realizacji przewidziane są zadania łączące wymienione obszary, np. badanie interakcji aerozoli z chmurami, czy zastosowanie danych pomiarowych do modelowania stanu atmosfery w różnych skalach czasowo-przestrzennych. Jednym z głównych celów IB ACTRIS-PL jest włączenie części stacji do Europejskiej IB ACTRIS, będącej integralnym środowiskiem naukowo-badawczym zapewniającym wsparcie techniczne i kalibracje instrumentów przez Centra Tematyczne oraz Centrum Danych, z dedykowanymi serwisami dla użytkowników oraz narzędziami wizualizacji opartymi o technologie internetowe.

Przedsięwzięcie IB ACTRIS-PL zostało wpisane na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej w 2020 r., jednak od wielu lat Polska aktywnie uczestniczy w pracach Europejskiej IB ACTRIS, która od 2016 r. jest na Europejskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (ESFRI).

IB ACTRIS-PL, podobnie jak Europejska IB ACTRIS, to infrastruktura rozproszona, należąca do różnych instytucji prowadzących pomiary i badania we współpracy naukowo-badawczo-rozwojowej, zlokalizowana na stacjach - obserwatoriach rozmieszczonych na terytorium Polski, w możliwie optymalny przestrzennie sposób, zapewniający również kolokację z innymi infrastrukturami badawczymi (np. Europejską infrastruktura Integrated Carbon Observation System - ICOS), w celu najskuteczniejszego wykorzystania środków finansowych i synergii pomiarów.                                                                                             

IB ACTRIS-PL została zaplanowana do etapowej rozbudowy, z wykorzystaniem dofinansowania w ramach środków POIR 4.2, dotacji aparaturowych oraz projektów krajowych (NCN, NCBiR).

Obecnie istniejąca IB ACTRIS-PL jest na niewystarczającym poziomie w stosunku do standardów ACTRIS, z wyjątkiem stacji w Warszawie i Belsku (obie w woj. mazowieckim), które nie będą doposażone w ramach tego wniosku. Zatem projekt skupia się na pozostałych obszarach Polski, gdzie badania same w sobie są ogromną wartością i rozwiną istniejący potencjał instytucji badawczych, pozwalając tym samym na realizację celów badawczo-rozwojowych, jakie zostały postawione przed IB ACTRIS-PL.

Konsorcjum ACTRIS-PL tworzone jest przez jednostki naukowe i badawcze, które mają bogate doświadczenie w obszarach badań określonych w niniejszym dokumencie. w skład konsorcjum wchodzą: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet Warszawski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach.


Cofnij