IGFProjekt badawczo-organizacyjny

ACTRIS-IMP Aerosol, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure - Implementation Proposal

Koordynator projektu na UW:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Instytucja finansująca:
European Commission, HORIZON 2020
Okres realizacji:
1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2023
dr hab. Iwona S. Stachlewska Koordynator projektu na UW
dr Łucja Janicka Główny wykonawca
dr Dominika Szczepanik Główny wykonawca
dr hab. Bogdan Chojnicki Wykonawca
dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz Wykonawca
dr hab. Mariola Jabłońska Wykonawca
dr Christiana Olusegun Wykonawca

Koordynator: Juurola Eija (FMI)

Różne procesy atmosferyczne są odpowiedzialne za wiele wyzwań mających wpływ na społeczeństwo i środowisko. Zanieczyszczenie powietrza, zdrowie publiczne, zrównoważony rozwój i zmiana klimatu to kluczowe kwestie dla wielu instytucji w sektorze publicznym i prywatnym. Finansowany przez UE projekt koordynowany przez FMI w Finlandii zatytułowany "Infrastruktura Badawcza aerozoli chmur i gazów śladowych - Projekt wdrożeniowy" (ACTRIS-IMP) ma na celu wdrożenie oraz promowanie paneuropejskiej infrastruktury badawczej ACTRIS. Infrastruktura ta zapewnia pozyskiwanie wysokiej jakości danych i informacji o składnikach atmosfery i procesach wywołujących zmienność tych składników w zarówno w atmosferze naturalnej (pomiary zdalne i in-situ), jak i kontrolowanej (pomiary w komorach). Założony ponad 20 lat temu projekt ACTRIS dostarcza ważnych informacji do zrozumienia procesów atmosferycznych i relacji bio-geochemicznych między atmosferą a środowiskiem. ACTRIS IMP ma na celu zdobycie nowej wiedzy, która stworzy struktury dla działań na poziomie krajowym i unijnym.

 

                 


Cofnij