IGFAktualnie realizowane projekty

Archiwum projektów

Tytuł / Źródło finansowania / Kierownik projektu Okres realizacji
Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych
NCN, MAESTRO
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Buczyński
2023 - 2027
Inteligentne materiały pasywne zdolne do grzania lub chłodzenia do temperatur odmiennych od otoczenia bez dodatkowego zasilania
NCN, SONATA BIS
Kierownik projektu: dr Tomasz Stefaniuk
2023 - 2027
AEROPAN Synergiczne wykrywanie zdalne aerozoli - Pandora w ACTRIS
NCN
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2022 - 2026
Badanie stabilności chmur mieszanych na podstawie stochastycznego opisu mikrofizyki
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: mgr inż. Daniel Albuquerque
2022 - 2024
Badanie generacji i transmisji wirów optycznych w układach całkowicie światłowodowych ze zintegrowanymi nanostrukturalnymi elementami mikrooptycznymi
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: dr Hue Thi Nguyen
2022 - 2024
Wpływ pyłków alergennych na optyczne i mikrofizyczne właściwości aerozolu miejskiego (prePOLLEN)
NCN, PRELUDIUM BIS
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2021 - 2024
Teledetekcja strumieni cząstek w środowisku miejskim (PURER-SENS)
NCN, SONATINA
Kierownik projektu: dr Pablo Ortiz Amezcua
2021 - 2023
Wzmocnienie zdolności monitorowania jakości powietrza w europejskich obszarach miejskich i przemysłowych (RI-URBANS)
EC, HORIZON 2020
Koordynator projektu na UW: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2021 - 2025
Next Generation Earth Modelling Systems (NextGEMS)
EC, HORIZON 2020
Koordynator projektu na UW: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2021 - 2025
Zapewnienie zrównoważonego dostępu do rozproszonych atmosferycznych infrastruktur badawczych ATMO-ACCESS
EC, HORIZON 2020
Koordynator projektu na UW: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2021 - 2025
Stabilna atmosferyczna warstwa graniczna: poza teorią Monina i Obukhova
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr inż. Marta Wacławczyk
2021 - 2024
Wpływ składu atomowego i silnego sprzężenia na generację gorących nośników ładunku w strukturach złożonych z metalowych nanocząstek i adsorbatów
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2020 - 2024
Obrazowanie jednopikselowe w czasie rzeczywistym - zastosowanie technik uczenia maszynowegodoanalizy i rekonstrukcji obrazu.
NCN, SONATA
Kierownik projektu: dr inż. Anna Pastuszczak
2020 - 2024
IB ACTRIS-PL – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych w Polsce POIR4.2
Koordynator projektu na UW: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2020 - 2023
Bezzałogowy statek powietrzny o dużej długotrwałości lotu do gromadzenia danych o jakości powietrza o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej (LEADER)
NCBiR
Kierownik zadania: dr hab. Krzysztof Markowicz
2020 - 2024
Nanofotoniczne hybrydowe materiały oparte o silne sprzężenie światła z ekscytonami
NCN, SONATA BIS
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2020 - 2025
ACTRIS-IMP Aerosol, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure - Implementation Proposal
EC, HORIZON 2020
Koordynator projektu na UW: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2020 - 2023
Wpływ efektów stochastycznych na powstawanie deszczu
NCN, SONATA
Kierownik projektu: dr Piotr Dziekan
2019 - 2023
Powstawanie osuwisk w warunkach słabego pola grawitacyjnego na kometach i innych ciałach kosmicznych, w szczególności z pasa asteroidów, wpływ sublimacji lodu
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Konrad Kossacki
2019 - 2023
Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji
FNP
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Buczyński
2019 - 2023
Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Markowicz
2018 - 2023
Wsparcie techniczne dla Polskiego Radarowego i Lidarowego Mobilnego Systemu Obserwacyjnego (POLIMOS)
ESA-ESTEC
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2017 - 2023
Development of a European HSRL airborne facility (MULTIPLY)
ESA-ESTEC
Koordynator projektu na UW: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2014 - 2023