IGFWarunki korzystania

Strona internetowa igf.fuw.edu.pl (strona IGF) została stworzona przez Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Korzystając ze strony internetowej IGF wyrażają Państwo zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie. Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Korzystania według własnego uznania w dowolnym czasie. Zmiany takie będą obowiązywać od momentu ich opublikowania.

Korzystanie ze strony. Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania ze strony IGF w dowolnym celu non-profit, szkoleniowym, badawczym lub edukacyjnym, a nie w jakimkolwiek bezpośrednim lub pośrednim celu zarobkowym; użytkownik uzyskuje prawo do dostępu, łączenia się i korzystania ze strony IGF, tworzenia dzieł pochodnych, publikowania, dystrybucji, rozpowszechniania, przesyłania lub modyfikowania, kopiowania, edytowania i digitalizowania informacji zawartych na stronie IGF. W przypadku naruszenia któregokolwiek z Warunków Korzystania, Instytut Geofizyki może zawiesić lub natychmiast zakończyć dostęp do strony internetowej IGF i materiałów, wykorzystując wszelkie dostępne środki prawne.

Zabronione warunki korzystania. Następujące kategorie korzystania ze strony internetowej IGF są nieodpowiednie i zabronione:

Prawa autorskie. Wszelkie informacje o prawach autorskich zawarte w niniejszym dokumencie lub w jakiejkolwiek innej części strony IGF pozostaną nienaruszone i niezmienione oraz zostaną dołączone do każdego użycia lub kopii całości lub części strony IGF. Użytkownik musi zamieścić odpowiedni cytat wskazujący na źródło całości lub części strony IGF.

Linki. Strona IGF zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są administrowane przez Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ("Strony Internetowe Osób Trzecich"). Linki do tych witryn pozwalają użytkownikowi opuścić stronę IGF. Strony Osób Trzecich znajdują się poza domeną Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i nie są przez niego kontrolowane. Instytut Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub sposób korzystania ze stron internetowych osób trzecich lub witryn, do których odsyłają linki zawarte na stronach osób trzecich, ani za jakiekolwiek ich zmiany lub aktualizacje. Instytut Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego nie zamierza sponsorować, zatwierdzać ani popierać żadnych produktów, usług ani informacji dostarczanych przez witryny Stron Trzecich, treści na nich zawartych ani samej witryny.

Przepisy prawne. Odwiedzając stronę IGF i korzystając ze strony IGF, użytkownik zgadza się, że wszelkie spory, które mogą powstać pomiędzy użytkownikiem strony IGF a Instytutem Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego będą rozwiązywane zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania, w ramach polskiego porządku prawnego.

Prawo dostępu, korygowania, usunięcia i zablokowania danych. Ochrona danych w Polsce jest regulowana przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) ("GDPR"), które zostało wdrożone do polskiego prawa na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do wszystkich przetwarzanych danych dotyczących Użytkownika i w stosownych przypadkach może bezpośrednio żądać poprawienia danych (jeśli są błędne), uzupełnienia lub wyjaśnienia danych (jeśli są niekompletne lub niejednoznaczne) lub usunięcia danych (jeśli nie mogły być legalnie gromadzone). W tym celu należy skontaktować się z Sekretariatem IGF.

Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich. Sekretariat IGF w odpowiednich okolicznościach może zamknąć konta użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób. Jeżeli Użytkownik zauważy, że praca została użyta lub skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich i takie naruszenie miało miejsce na stronie IGF lub na stronach, do których prowadzą linki ze strony IGF, prosimy o kontakt z Sekretariatem IGF.

Aby Sekretariat IGF mógł podjąć działania w związku naruszeniem praw autorskich, musi zostać upoważniony przez Użytkownika do egzekwowania jego praw, które zostały naruszone. Informując Sekretariat IGF o domniemanym naruszeniu praw autorskich należy załączyć zawiadomienie, które:

(1) Identyfikuje utwór chroniony prawem autorskim, który rzekomo został naruszony. Jeśli sprawa dotyczy wielu prac chronionych prawem autorskim na jednej stronie internetowej, prosimy o dostarczenie reprezentatywnej listy takich prac na tej stronie.

(2) Opisuje materiał, który rzekomo narusza prawa autorskie i dostarcza wystarczających informacji, aby umożliwić Sekretariatowi IGF zlokalizowanie tego materiału.

(3) Dane kontaktowe Użytkownika, w tym adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

(4) Oświadczenie, że użycie materiału chronionego prawem autorskim w sposób, którego dotyczy zawiadomienie, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, agenta właściciela lub prawo.

(5) Zaświadczenie, że przekazywane Sekretariatowi IGF informacje są rzetelne; poświadczenie pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że jest się osobą upoważnioną do egzekwowania praw autorskich, które zostały naruszone.

(6) Fizyczny lub elektroniczny podpis Użytkownika. Sekretariat IGF może nie być w stanie podjąć działań w związku z zawiadomieniem, jeśli powyższe informacje będą niepełne.

Dane kontaktowe Sekretariatu IGF:

Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

sekretariat.IGF@fuw.edu.pl

Telefon: + 48 (22) 55 32 041

telefon: + 48 (22) 55 32 043

 

NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z SEKRETARIATEM IGF W SPRAWIE TAKICH ZARZUTÓW TYLKO WTEDY, GDY UŻYTKOWNIK UWAŻA, ŻE JEGO PRACA ZOSTAŁA WYKORZYSTANA LUB SKOPIOWANA W SPOSÓB STANOWIĄCY NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH, A TAKIE NARUSZENIE MA MIEJSCE NA STRONIE IGF LUB NA STRONACH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ LINKI ZE STRONY IGF.


Data zmiany strony 25 lutego 2022 20:45