IGFFotonika

Specjalność: Fotonika
Studia II stopnia, kierunek Fizyka

Opiekun: dr hab. Rafał Kotyński

Celem specjalności Fotonika jest kształcenie fizyków w dziedzinie optyki kryształów fotonicznych, optyki dyfrakcyjnej i plazmoniki z wykorzystaniem aparatu matematycznego i metodyki optyki informacyjnej. Specjalność ma charakter stosowany i obejmuje wiedzę potrzebną do rozumienia działania, umiejętności wykorzystania, a także do projektowania i modelowania układów fotonicznych. Fotonika, a szczególnie jej część dotycząca układów opartych na kryształach fotonicznych i elementach plazmonicznych będzie w coraz większym stopniu wykorzystywana jako element uzupełniający lub zamienny wobec elektroniki, wykraczając poza - z fizycznego punktu widzenia proste - zastosowania telekomunikacyjne, czujniki i wyświetlacze.

Studenci specjalności Fotonika posiądą wiedzę praktyczną dotyczącą technik modelowania i projektowania układów fotonicznych, znajomości budowy i działania elementów optoelektronicznych, technik pomiarowych i technik optycznego przetwarzania informacji.

Absolwenci specjalności Fotonika będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych ośrodków przemysłowych związanych z optyką, fotoniką, telekomunikacją, lub naukami materiałowymi (szczególnie w odniesieniu do własności elektromagnetycznych nanomateriałów).

Wybitnie zdolni studenci specjalności Fotonika będą mieli możliwość realizacji programu studiów II stopnia w rozszerzonym zakresie oraz pracy w grupach badawczych nad zagadnieniami będącymi aktualnymi problemami naukowymi. Dzięki temu będą przygotowani do samodzielnej pracy badawczej m.in. do podjęcia studiów III stopnia z zamiarem rozpoczęcia kariery naukowej, bądź do podjęcia pracy w instytucjach wymagających znajomości metod rozwiązywania złożonych problemów.