IGFProjekt badawczy

Superpryzmat plazmoniczny

Kierownik projektu:
dr hab. Rafał Kotyński
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
7 października 2009 - 6 października 2011
dr hab. Rafał Kotyński Kierownik projektu
prof. dr hab. Ryszard Buczyński Wykonawca
dr inż. Anna Pastuszczak Wykonawca
dr hab. Jacek Pniewski Wykonawca
dr Tomasz Stefaniuk Wykonawca
dr Marcin Stolarek Wykonawca

Projekt dotyczył nadrozdzielczego obrazowania przez metaliczno-dielektryczne nanostruktury warstwowe w widzialnym zakresie widmowym.

Wyniki realizacji projektu przedstawiono w 15 artykułach naukowych opisanych w bazie Web of Science, w tym w 6 pracach w czasopismach notowanych w zestawieniu JCR. Na podstawie części z nich, obecnie kierownik projektu rozpoczął postępowanie habilitacyjne. Część wejdzie też w skład rozpraw doktorskich trojga doktorantów.

Przedmiotem projektu było zbadanie kategorii nanostruktur, na potrzeby projektu nazwanych superpryzmatami plazmonicznymi, łączących pewne cechy superpryzmatu  oraz płaskiej supersoczewki metamateriałowej. W szczególności celem była weryfikacja postawionej tezy o możliwości wykonania superpryzmatu dla wiązek optycznych o szerokości podfalowej (poniżej ograniczenia dyfrakcyjnego), a ponadto odniesienie się do hipotezy o możliwości bezpośredniego, "geometrycznego" rzutowania, przy pomocy superpryzmatu, podfalowego rozkładu pola w zwykłą wiązkę optyczną bądź procesu przeciwnego.

Mechanizm uzyskiwania rozdzielczości przekraczającej ograniczenie dyfrakcyjne Rayleigha w badanych strukturach opiera się na wykorzystaniu sprzężeń pomiędzy powierzchniowymi plazmonami-polarytonami wzbudzanymi na blisko położonych granicach warstw. W przybliżeniu może być też opisywany modelem wynikającym z teorii ośrodków efektywnych opisującym materiał warstwowy jako jednoosiowy ośrodek anizotropowy o bardzo wysokiej anizotropii. Zbadany miał być zakres stosowalności powyższego przybliżenia, które jednocześnie pozwala na uproszczenie opisu działania superpryzmatu plazmonicznego.

Wszystkie powyższe zamierzenia zostały zrealizowane.


Cofnij