IGFGeofizyka

Specjalność: Geofizyka
Studia II stopnia, kierunek Fizyka

Opiekun specjalności: dr Gustavo Abade

Lista przedmiotów w Instytucie Geofizyki w semestrze zimowym 2023/24

Instytut Geofizyki jest jedyną jednostką naukowo–dydaktyczną w kraju mającą wieloletnie doświadczenie w kształceniu specjalistów z zakresu fizyki atmosfery, fizyki Ziemi i planet oraz fizyki środowiska.

W ramach specjalizacji Fizyka atmosfery studenci zapoznają się z podstawami fizycznymi procesów rządzących pogodą i klimatem, podstawami meteorologii dynamicznej, termodynamiki atmosfery, transferu promieniowania przez atmosferę, atmosferycznymi zastosowaniami teorii turbulencji, technikami pomiarów atmosferycznych oraz podstawowymi metodami modelowania numerycznego procesów atmosferycznych. Studenci uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki atmosfery i nowoczesnej meteorologii na poziomie zgodnym ze standardami międzynarodowymi.

W ramach specjalizacji Fizyka Ziemi i planet studenci zapoznają się z budową, ewolucją i procesami zachodzącymi we wnętrzu oraz na powierzchni Ziemi i innych ciał Układu Słonecznego. Studenci uzyskają wiedzę oraz umiejętności potrzebne do prowadzenia pomiarów geofizycznych Ziemi i planet oraz przestrzeni okołoziemskiej, monitoringu geofizycznego, symulacji komputerowych oraz kompleksowej analizy i interpretacji uzyskanych wyników pomiarowych.

W ramach specjalizacji Fizyka środowiska studenci zapoznają się z podstawami fizycznymi oraz metodami i narzędziami analizy i opisu procesów i zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, w szczególności procesów i zjawisk, które opisuje mechanika cieczy i gazów. Studenci uzyskają wiedzę oraz umiejętności w zakresie teoretycznej analizy, modelowania matematycznego i komputerowego oraz elementarnej umiejętności prowadzenia eksperymentów w interdyscyplinarnym obszarze badań.

Absolwenci specjalności Geofizyka będą przygotowani do pracy w służbie meteorologicznej, jednostkach zajmujących się modelowaniem i pomiarami stanu atmosfery, transportu zanieczyszczeń, np. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytucie Ochrony Środowiska, jednostkach państwowych i samorządowych zajmujących się monitoringiem i ochroną atmosfery oraz środowiska naturalnego, firmach przygotowujących specjalistyczne prognozy meteorologiczne i klimatyczne, w jednostkach komercyjnych prowadzących poszukiwania lub eksploatację surowców, np. w przedsiębiorstwie Geofizyka Toruń i Przedsiębiorstwie Badań Geofizycznych w Warszawie, kopalniach mających swoje służby sejsmiczne, w służbach monitorujących zmiany geofizyczne (aktywność sejsmiczną, magnetyczną, pogodę kosmiczną itp.), np. w Instytucie Geofizyki PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Państwowym Instytucie Geologicznym.

W ramach każdej specjalizacji wybitnie zdolni studenci mają możliwość realizacji programu studiów II stopnia w rozszerzonym zakresie oraz pracy w grupach badawczych nad zagadnieniami będącymi aktualnymi problemami naukowymi. Dzięki temu będą przygotowani do samodzielnej pracy badawczej m.in. do podjęcia studiów III stopnia z zamiarem rozpoczęcia kariery naukowej, bądź do podjęcia pracy w instytucjach wymagających znajomości metod rozwiązywania złożonych problemów.