IGFDeklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.igf.fuw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 1996-10-17.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-24 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Tytuły podstron
  • Istotna informacja o nazwie strony umieszczona jest na końcu tytułu.
 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
 • Definicja języka/języków strony
  • Serwis posiada treści w języku innym niż podstawowy język strony i nieoznaczone znacznikiem języka.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • LandMarki
  • W serwisie występują błędy w definicjach obszarów tzw. landmarków.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Serwis posiada mechanizm wyszukiwania, ale nie jest on dostępny.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis może ukrywać widoczność fokusa klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Strona zawiera elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.
  • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Serwis posiada elementy rozwijalne, które nie są dostępne przy użyciu klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis zawiera elementy błędnie zmieniające kolejność fokusa klawiatury.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.igf.fuw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Robert Budzyński. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: robert.budzynski@fuw.edu.pl, telefon 225532521. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Wydział Fizyki budynek A - Pasteura 5, Pasteura 5, 02-093 Warszawa (Ochota)

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Jacek Siedlecki

Telefon: 601 235 389

Email: jacek.siedlecki@fuw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście główne do budynku wyposażone jest w drzwi automatyczne, które otwierają się samoczynnie po wejściu/wjechaniu w obszar pracy sensora. Szerokość drzwi wynosi 175 cm. Przed wejściem umieszczony jest domofon, który umożliwia komunikację ze strażakiem dyżurnym z obiektu. Obszar wejścia głównego nie posiada schodków/stopni ani pochylni. Parter budynku jest na poziomie terenu zewnętrznego.

Korytarze i przejścia

Wnętrze budynku przystosowane jest do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową. Ciągi komunikacyjne i sale/gabinety umieszczone są na tym samym poziomie, bez progów. Komunikacja między piętrami zapewniona jest przez windy poruszające się pomiędzy poziomami -1 (garaż podziemny/laboratoria) a +5. Szerokość drzwi w windach wynosi 100 cm. Przyciski w windach posiadają oznaczenia przy pomocy języka Braille’a. Komunikaty głosowe w części wind są wyłączone. Jest możliwość ich włączenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Drzwi wewnętrzne są szerokie (powyżej 90 cm) otwierane ręcznie. Uchwyty, klamki, włączniki na standardowych wysokościach.

Procedury

W sytuacjach w których osoba z niepełnosprawnością wymaga pomocy osoby trzeciej, fakt ten powinien zostać zgłoszony do strażaka dyżurnego. Można to zrobić np. przez domofony, zlokalizowane przy wejściach do budynku, zgłoszenie tego faktu na recepcji głównej lub bezpośrednio do strażaka (pom. 0.43). Strażak dyżurny jest osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zobowiązaną do udzielenia pomocy.

Dodatkowa pomoc

Informacja u strażaka dyżurnego.

Łazienki, toalety, szatnie

Toalety osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze budynku. Zlokalizowane są w okolicach innych sanitariatów i oznaczone tabliczką informacyjną na drzwiach wejściowych. Pomieszczenia te wyposażone są w system przyzywowy. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia w której konieczna jest pomoc osoby trzeciej, potrzebę taką sygnalizuje się poprzez pociągnięcie oznakowanej linki zlokalizowanej wewnątrz pomieszczenia. Czynność ta powoduje wygenerowanie sygnału akustycznego w pomieszczeniu strażaka z informacją z którego pomieszczenia dochodzi wezwanie. Strażak zobowiązany jest do rozeznania sytuacji i udzielenia pomocy. Szatnia jest wspólna dla wszystkich. Obsługiwana jest przez pracowników, którzy odbierają i wydają odzież.

Dodatkowe dostosowania

Sale nie posiadają oznaczeń brajlowskich. Wnętrza sal ćwiczeniowych w większości są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Podłoga nie posiada progów. Tam gdzie są podesty przy tablicach, wyposażone są one w podjazdy dla wózków inwalidzkich. Sale ćwiczeniowe oraz aule posiadają nagłośnienie (mikrofony, wzmacniacze, kolumny głośnikowe). Dostęp do auli dla osób na wózkach jest zrealizowany: 1. do sali 0.06 z poziomu parteru. W obrębie auli na tym samym poziomie są stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Na poziom katedry – przez korytarz na poziomie -1, gdzie można zjechać windą. 2. do sali 0.03 i 0.03a – z poziomu parteru. W obrębie auli na tym samym poziomie są stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Na poziom katedry - przez Pracownię Pokazów Wykładowych. Dostęp jest ograniczony, szerokość drogi dojazdu w najwęższym miejscu - 105 cm. Nie jest to przejazd ogólnodostępny, przebiega przez pomieszczenia z ograniczonym dostępem osób trzecich. Przystosowanie Biblioteki do obsługi specjalnego użytkownika przedstawia się następująco: 1. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przystosowane jest wejście do Biblioteki czyli szerokie drzwi (otwierane klamką), bez progów. Jest swobodny dostęp do księgozbioru dzięki obszernym pomieszczeniom. Wypożyczalnia, wolny dostęp, czytelnie są na jednym poziomie, bez progów. W wolnym dostępie odległości między regałami pozwalają na wjechanie wózkiem inwalidzkim. 2. Dla osób niedowidzących, z niedowładami posiadamy specjalną mysz. 3. Także dla osób niedowidzących mamy lupę elektroniczną Digital Touch HD. W Bibliotece nie ma książek dla niedowidzących i niewidomych. Nie ma też specjalnego stanowiska komputerowego z zainstalowanym systemem dla niewidomych i z urządzeniem lektorskim.

Dojazd i miejsca parkingowe

Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej zlokalizowane jest w garażu podziemnym w okolicach klatki B. Stamtąd dostępnymi windami można się dostać na wyższe kondygnacje. Dojazd do budynku od pobliskich przystanków komunikacji miejskiej wyposażony jest w niezbędne podjazdy. Nie ma barier w postaci wysokich krawężników.

Prawo wstępu z psem asystującym

Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.


Data zmiany strony 21 lutego 2022 23:30