IGFProjekt badawczy

Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i przekształcenia przestrzenno-widmowe

Kierownik projektu:
dr hab. Rafał Kotyński
Instytucja finansująca:
Narodowe Centrum Nauki, OPUS
Okres realizacji:
29 czerwca 2018 - 28 czerwca 2022
dr hab. Rafał Kotyński Kierownik projektu
mgr Maria Bancerek Wykonawca
mgr Krzysztof Czajkowski Wykonawca
dr inż. Anna Pastuszczak Wykonawca
dr Tomasz Stefaniuk Wykonawca
mgr Rafał Stojek Wykonawca
dr Piotr Wróbel Wykonawca

Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i przekształcenia przestrzenno-widmowe

Celem badań: jest wykazanie możliwości odtworzenia informacji o obiektach podfalowych na podstawie analizy optycznego pola dalekiego widma obrazowego po dokonaniu transformacji przestrzenno-widmowej w polu bliskim za pomocą metamateriału hiperbolicznego. Projekt ma na celu opracowanie nowych nanostruktur fotonicznych, technik pomiarowych opartych na technologii MEMS oraz algorytmów potrzebnych do nadrozdzielczej kompresyjnej mikroskopii z pomiarem pośrednim w polu dalekim. Temat jest motywowany niedawnymi osiągnięciami w trzech dziedzinach, do których wniesie wkład: i) powstaniem tzw. jednopunktowych (ang. single-pixel) optycznych pośrednich technik pomiarowych, korzystających z prostszych układów i złożonego przetwarzania danych metodami teorii oszczędnego próbkowania, ii) prac nad metamateriałami optycznymi o dyspersji hiperbolicznej zdolnymi przenosić bardzo wysokie składowe widma przestrzennego obrazu, a także zdolności nanosfer do koncentracji pola (ang. nanojets) iii) niedawnymi pracami nad obrazowaniem nadrozdzielczym z wykorzystaniem transformacji przestrzenno-częstotliwościowych. Celami szczegółowymi projektu są: i) opracowanie i przetestowanie algorytmów rekonstrukcji informacji w polu bliskim na podstawie szerokopasmowego pomiaru obrazu w polu dalekim, ii) zaprojektowanie i optymalizacja metamateriałów hiperbolicznych do realizacji transformacji przestrzenno-widmowych, iii) opracowanie nanostruktur do sprzęgania fal zanikających do propagujących się, iv) doświadczalne przeprowadzenie po raz pierwszy pomiaru pośredniego obiektu w polu dalekim z wykorzystaniem metamateriału hiperbolicznego do realizacji transformacji przestrzenno-częstotliwościowej.

Metodyka: 24-miesięczny projekt będzie realizowany na Wydziale Fizyki UW przez 6 osób, w tym dwie w pełnym czasie pracy (post-dok oraz 2 doktorantów). Tematyka projektu obejmująca teorię oszczędnego próbkowania, metamateriały optyczne, nadrozdzielczość i modelowanie elektromagnetyczne mieści się w zakresie naszego doświadczenia. Plan pracy obejmuje 5 zadań badawczych związanych z i) rozwojem spektrometrii jednopikselowej, ii) rozwojem metod pomiarowych kompresyjnego obrazowania spektralnego, iii) kształtowaniem właściwości transformacyjnych metamateriałów hiperbolicznych iv) analizą mieszania częstotliwościowo-przestrzennego, v) rozwojem metod próbkowania na potrzeby kompresyjnego obrazowania. Wykorzystywane techniki doświadczalne to: nakładanie cienkich warstw wiązką elektronową (fizyczne osadzanie z fazy gazowej), mikroskopia skaningowa do pomiaru powierzchni próbek (SEM/AFM), techniki mikroskopowe i spektrometria. Symulacje dla metamateriału będą wykorzystywały metodę różnic skończonych w czasie (FDTD) oraz częstotliwościową metodę macierzy rozpraszania, natomiast do rekonstrukcji sygnału z kompresyjnego pomiaru wykorzystamy oprogramowanie open-source do optymalizacji w sensie normy l1 oraz całkowitej wariancji (TV). Badane rodzaje próbkowania to f. Walsha-Hadamarda, szumki (ang. noiselet) oraz wykorzystujące falki Morleta.

Znaczenie projektu: Realizacja projektu ma na celu uzyskanie pierwszych wyników nadrozdzielczych wykorzystujących metamateriał hiperboliczny do realizacji transformacji przestrzenno-częstotliwościowej, z pomiarem kompresyjnym w polu dalekim. Projekt przyniesie lepsze zrozumienie transformacji przestrzenno-częstotliwościowych w rzeczywistych, niedoskonałych, absorbujących, metamateriałach hiperbolicznych. Zostanie opracowana nowa technika jednopikselowego mikroskopowego pomiaru widma obrazowego. Uzyskamy lepsze rozumienie możliwości jakie stwarza pomiar pośredni z transformacją położeniowo-widmową, co może przyczynić się do jego przyszłego wykorzystania w naukach technicznych. Zostaną opracowane lub dostosowane algorytmy do odtworzenia widma obrazowego ze zbioru rzutów na funkcje próbkujące w dziedzinie przestrzenno-widmowej dla różnych protokołów próbkowania. Zostaną opracowane, lub dostosowane, algorytmy do rekonstrukcji informacji o polu bliskim na podstawie pomiaru pola dalekiego. Najważniejsze wyniki zostaną opublikowane w międzynarodowych recenzowanych czasopismach z listy JCR i zostaną przedstawione na międzynarodowych konferencjach SPIE i IEEE. Projekt przyczyni się do poszerzenia wyposażenia Grupy o nową aparaturę pomiarową i poszerzenia tematyki prac. Wyniki wejdą w skład dwóch prac doktorskich.

 


Cofnij