IGFSeminarium nauk o widzeniu

Koordynator: dr hab. Jacek Pniewski

Na seminarium przedstawiane są referaty z zakresu szeroko rozumianej nauki o widzeniu (w tym optometrii, optyki okularowej, ortoptyki, okulistyki, optyki biomedycznej itp.).

Prezenterami są naukowcy oraz praktycy z w/w dziedzin oraz pracownicy i doktoranci Zakładu Fotoniki.

BIEŻĄCE SEMINARIA


Brak bieżących semianriów