IGF


zdjęcie-Stypendium naukowe dla studenta studiów II/III stopnia

Stypendium naukowe dla studenta studiów II/III stopnia

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta studiów II/III stopnia

w ramach projektu NCN 2018/31/B/ST10/00169

Tytuł projektu: Powstawanie osuwisk w warunkach słabego pola grawitacyjnego na kometach i innych ciałach kosmicznych, w szczególności z pasa asteroidów, wpływ sublimacji lodu.

Kierownik projektu: dr hab. Konad Kossacki

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania stypendium: 16 miesięcy

Termin rozpoczęcia pracy: 1.03.2022

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r..

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu NCN: Powstawanie osuwisk w warunkach słabego pola grawitacyjnego na kometach i innych ciałach kosmicznych, w szczególności z pasa asteroidów, wpływ sublimacji lodu. Stypendysta będzie prowadził badania doświadczalne przy użyciu komory próżniowej, oraz obróbkę i interpretację danych.

Wymagania:

W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie kandydat spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

  1. jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia (kierunek fizyka) realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich (kierunek fizyka) realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich (nauki fizyczne) prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
  4.  jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej (nauki fizyczne).

Ponadto kandydat musi spełniać warunki:

posiadać umiejętność: pisania programów w języku C++, albo Fortran i używania komputerów z systemem Unix, albo systemem operacyjnym opartym na jądrze Linux;

posiadać znajomość języka angielskiego umożliwiającą czytanie i pisanie tekstów naukowych, posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium naukowym.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • list motywacyjny z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
  • życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach
  • listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych
  • kopie uzyskanych dyplomów

Termin składania dokumentów: 15.02.2022

Forma składania ofert: e-mail na adres: Konrad.Kossacki@fuw.edu.pl

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.


Opublikowano dnia - 1 lutego 2022 14:46
Ostatnia zmiana - 11 lutego 2022 13:18
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij