IGF


zdjęcie-Oferta pracy: profesor uczelni

Oferta pracy: profesor uczelni

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ FIZYKI.

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: profesor uczelni

GRUPA: Badawczo-dydaktyczna

LICZBA STANOWISK: 1

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 11.07.2024

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.11.2024

LINK DO STRONY: www.fuw.edu.pl , www.igf.fuw.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: nauki fizyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz. 742 z póź. zm.).

Poszukujemy kandydata na pracownika naukowo-dydaktycznego do Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Od kandydata oczekujemy udokumentowanych kompetencji z zakresu szeroko rozumianej nanooptyki/plazmoniki/metamateriałów oraz zaproponowania nowatorskiego programu badawczego spójnego ze specyfiką co najmniej jednej z grup badawczych działających w tym obszarze w Zakładzie Optyki Informacyjnej w Instytucie. Szczegółowa informacja dotycząca prowadzonych badań znajduje się na stronie www.igf.fuw.edu.pl w zakładce ‘Grupy badawcze’.

Do obowiązków nowo zatrudnionego pracownika naukowo-dydaktycznego będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki UW w wymiarze 210 godzin rocznie.

Zatrudniona osoba będzie podlegała regularnym ocenom okresowym uwzględniającym działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.
Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Początkiem zatrudnienia jest 1 lutego 2025 lub 1 października 2025.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
 2. udokumentowane udziałem w projektach badawczych doświadczenie w pracy naukowej,
 3. udokumentowana sukcesami praktyka w zakresie zdobywania środków finansowych na prowadzone badania naukowe,
 4. udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w tym opieka nad doktorantami i wypromowanie co najmniej jednego doktoranta/doktorantki
 5. doświadczenie międzynarodowe (udokumentowany staż zagraniczny, widoczna współpraca naukowa o zasięgu międzynarodowym).

Ponadto, od kandydatów oczekujemy:

 1. udokumentowanego dorobku naukowego wskazującego na przydatność do jednej z grup badawczych zakładu Optyki Informacyjnej IGF UW;
 2. przedłożenia planu działalności naukowej uwzględniającego specyfikę wybranej grupy badawczej.

Kandydat powinien złożyć w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41), lub przesłać na adres Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl w formie elektronicznej z dopiskiem KONKURS PROFESOR następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie.
 2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody w formacie PDF z zeskanowanym podpisem – dostępny na stronie https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ (dla kandydata do pracy, pkt. 2).
 3. Życiorys zawierający dane kontaktowe.
 4. Odpis dyplomu doktora habilitowanego
 5. Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem osiągnięcia (lub osiągnięć), które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
 6. Autoreferat przedstawiający działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną kandydata.
 7. Plan badań.
 8. Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób spoza UW, które komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.
 9. Uniwersytecki kwestionariusz osobowy, który jest dostępny na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1)
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

Dokumenty 1-7 i 9-10 powinny zawierać podpis kandydata. Dodatkowe pytania dotyczące konkursu proszę zgłaszać do sekretariatu Instytutu Geofizyki WF UW.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.12.2024 r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału Fizyki kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 11 lipca 2024 09:07
Ostatnia zmiana - 12 lipca 2024 08:28
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij