IGF


zdjęcie-STYPENDIUM studenckie

STYPENDIUM studenckie

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta w ramach projektu NCN OPUS „Dwuwymiarowy azotek boru: nowy gracz w integracji ultra-szybkich laserów?”

Tytuł projektu: Dwuwymiarowy azotek boru: nowy gracz w integracji ultra-szybkich laserów?

Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Klimczak, prof. ucz.

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.

Liczba stanowisk: 2

Czas trwania stypendium: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia)

Termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.

Całkowity koszt stypendium: 12 000 zł/osobę brutto-brutto (tzn. 1000 zł na miesiąc, na każdą osobę, przez okres 12 miesięcy, może podlegać obciążeniom publiczno-prawnym).

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 124/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r

Opis zadań:
Praca badawcza będzie wykonywana w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu NCN: „Dwuwymiarowy azotek boru: nowy gracz w integracji ultra-szybkich laserów?”. Przewiduje się ponadto ścisłą współpracę z Partnerem Projektu, którym jest Instytut Chemii Fizycznej PAN, Centrum Laserowe.

Zadania studentów przy realizacji Projektu obejmą:

  • zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii, charakteryzacji oraz zastosowań dwuwymiarowych materiałów optycznych,
  • udział w procesach epitaksji struktur dwuwymiarowego azotku boru oraz w przygotowywaniu próbek do badań i ich charakteryzacji (m.in. spektroskopia Ramana, luminescencja, absorbcja),
  • udział w charakteryzacji właściwości nieliniowych (z zakresu optyki nieliniowej) przygotowanych próbek oraz udział w badaniach ukierunkowanych na ich zastosowanie w układach laserów z synchronizacją modów podłużnych.

Wymagania:

Stypendium naukowe NCN w Projekcie może być przyznane osobie, która spełnia poniższe kryteria:
a) jest studentką lub studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
b) ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki ciała stałego oraz optyki;
c) jest gotowa do rozszerzenia umiejętności i wiedzy w zakresie metod wytwarzania, charakteryzacji i zastosowań zaawansowanych materiałów optycznych;
d) jest zainteresowana poszerzeniem wiedzy nt. technologii, charakteryzacji oraz optyki nieliniowej nowych materiałów dwuwymiarowych.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. krótki list motywacyjny z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody - formularz w załączeniu do ogłoszenia; zgłoszenie e-mailowe powinno zawierać pliki w formacie PDF z zeskanowanym podpisem,
2. życiorys, względnie uzupełniony o spis publikacji lub udziału w konferencjach naukowych,
3. kopie uzyskanych dyplomów.

Termin składania dokumentów: 4 września 2024 r.

Forma składania ofert: e-mail na adres: mariusz.klimczak@fuw.edu.pl

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.


Opublikowano dnia - 3 lipca 2024 09:36
Ostatnia zmiana - 4 lipca 2024 09:04
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij