IGFOFERTA PRACY: Asystent w Instytucie Geofizyki

Termin składania ofert: 18.05.2018

Od kandydatów wymagamy, udokumentowanych publikacjami naukowymi w czasopismach recenzowanych, kompetencji w prowadzeniu badań w zakresie numerycznego modelowania procesów geologicznych/geofizycznych na Ziemi i innych ciałach niebieskich.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest  posiadanie wykształcenia geofizycznego oraz stopnia naukowego doktora w zakresie nauk fizycznych. Pożądane jest też wykształcenie lub doświadczenie z zakresu geologii.

Od osoby zatrudnionej w ramach konkursu oczekujemy:

 1. innowacyjnych badań komplementarnych do badań prowadzonych w Zakładzie Fizyki Litosfery, w szczególności badań w zakresie modelowania procesów geologicznych/geofizycznych na Ziemi lub innych ciałach niebieskich z wykorzystaniem metod numerycznych i/lub laboratoryjnych;
 2. aktywności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych;
 3. promocji i popularyzacji studiów geofizycznych na Wydziale Fizyki i w ramach kierunku Geofizyka w geologii.

Obowiązki dydaktyczne osoby zatrudnionej w ramach konkursu:

 1. Osoba wyłoniona w konkursie będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego lub w ramach kierunku Geofizyka w geologii związane ze stanowiskiem asystenta w wysokości 210 godzin rocznie. W szczególności oczekujemy prowadzenia zajęć z geofizyki stosowanej, w tym ćwiczeń z magnetometrem i geofonami.
 2. Oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań oraz stosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych.

Dodatkowe preferencje:

podstawowe doświadczanie z pracą z komorą kriogeniczną i próżniową.

Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony (do 30 miesięcy).

Jako pracownik będzie podlegał regularnym ocenom okresowym oraz ograniczeniom wynikającym z ustawy o szkolnictwie wyższym.

Preferowany początek zatrudnienia to 1 października 2018.

Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć, w Sekcji Pracowniczej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. 1.14, następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. Poz. 2135 z późn. zm.).
 2. Życiorys z danymi teleadresowymi.
 3. Informację o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej.
 4. Spis publikacji indeksowanych w bazie Web of Science z podaniem liczby cytowań wg. tej bazy wraz ze wskazaniem dwóch osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
 5. Plan badawczy na najbliższe lata ze wstępną akceptacją planu badań naukowych przez kierownika Zakładu Fizyki Litosfery.
 6. Dyplom doktora (lub potwierdzenie jego uzyskania)
 7. Opinie co najmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych. Opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio pod wskazany wyżej adres lub do Dziekana Wydziału Fizyki.

Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3, 4, 5 i 8 należy przesłać dodatkowo w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@igf.fuw.edu.pl w formacie pdf.

Komisyjna kwalifikacja kandydatów zostanie przeprowadzona do 6 czerwca 2018.

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 6 kwietnia 2018 08:54
Ostatnia zmiana - 14 maja 2019 09:49
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij