IGF


zdjęcie-Oferta pracy: adiunkt badawczy

Oferta pracy: adiunkt badawczy

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ FIZYKI
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: Adiunkt
GRUPA: Badawcza
LICZBA STANOWISK: 2
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 31.07.2023
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.09.2023
LINK DO STRONY: www.fuw.edu.pl , www.igf.fuw.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka atmosfery

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz. 742 z późn. Zm.).

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Adiunkta badawczego w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w analizie danych pasywnej i aktywnej teledetekcji, w tym lidaru PollyXT (EARLINET, ACTRIS), lidaru EMORAL (ESA), spektrometru Pandora (PGN, NASA) oraz fotometru słonecznego Cimel (AERONET, NASA).

Kandydaci dołączą do projektu NCN pt. „Synergetic aerosol remote sensing of Pandora within ACTRIS”, nr: 2021/03/Y/ST10/00206. Oferujemy zatrudnienie na czas określony, na podstawie umowy o pracę, na okres do 12 miesięcy.

Orientacyjne wynagrodzenie na tych stanowiskach to 10.000 PLN (brutto-brutto).

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: nie wcześniej niż 01.01.2024

Warunki niezbędne do przystąpienia do konkursu:
1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk fizycznych lub pokrewnych;
2. doświadczenie w analizie danych lidarowych w ramach wymagań sieci EARLINET-ACTRIS;
3. doświadczenie w kampaniach terenowych (uczestnictwo i/lub organizacja);
4. doświadczenie w rozwoju algorytmów obróbki danych pomiarowych;
5. znajomość technik lidarowych: lidarów na bazie kamery i lidarów ramanowskich;
6. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
7. biegłość w programowaniu (MATLAB lub Python) i umiejętność obsługi pakietu MS Office, LaTeX;
8. udokumentowane publikacjami jako pierwszy autor doświadczenie w pisaniu prac i przygotowywaniu materiałów do publikacji naukowych;
9. gotowość do współpracy i przekazywania wiedzy innym członkom zespołu;
10. umiejętność pracy w grupie oraz jako samodzielny badacz;
11. prawo jazdy kat. B.

Opis przewidywanych zadań:
1. naziemne pomiary i analizy własności aerozoli za pomocą różnych przyrządów zdalnych i in-situ i ich konfiguracji;
2. odpowiedzialność za pozyskiwanie danych i rozszerzenie funkcjonalności pomiarów lidarowych o zestaw kamer i spektrometr Pandora, eksploracja konfiguracji bistatycznej (WP3.3);
3. aktywny udział w kampanii terenowej w Innsbrucku (WP4.1) oraz wieloaspektowa analiza danych z synergicznych pomiarów w Insbrucku i Warszawie w celu wyznaczenia różnic między właściwościami obserwowanych aerozoli (WP4.3);
4. czynny udział w konferencjach naukowych i spotkaniach projektowych;
5. publikowanie wyników prac w wiodących czasopismach naukowych.

Dodatkowe informacje:
Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc. W szczególności, osoba zatrudniona na tym stanowisku uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z regulaminami NCN, w szczególności zatrudniona osoba musi spełnić łącznie następujące warunki:
• kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;
• uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
• w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;
• w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski;
• w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych;
• będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Kandydat powinien złożyć w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41), lub przesłać na adres e-mail ssekretariat.IGF@fuw.edu.pl w formie elektronicznej (z tytułem wiadomości e-mail: „Konkurs na stanowisko adiunkt badawczy w projekcie nr 2021/03/Y/ST10/00206”) następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie.
2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF.
3. Życiorys zawierający dane kontaktowe.
4. Odpis dyplomu doktora.
5. Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem osiągnięcia (lub osiągnięć), które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
6. Dane kontaktowe osoby spoza UW, którą komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.
7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który jest dostępny na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/  (dla kandydata do pracy, pkt. 1)

Wszystkie dokumenty powinny zawierać podpis kandydata. Dodatkowe pytania dotyczące konkursu proszę zgłaszać do sekretariatu Instytutu Geofizyki WF UW.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.10.2023 r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału Fizyki kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 31 lipca 2023 08:00
Ostatnia zmiana - 4 sierpnia 2023 10:38
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij