IGFSeminarium fizyki atmosfery

Własności optyczne i radiacyjne aerozolu pochodzącego ze spalania biomasy w Arktyce na przykładzie adwekcji pożaru tundry na Alasce w lipcu 2015

mgr Justyna Lisok

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

14 grudnia 2018 13:15, ul. Pasteura 5, B0.14

Temat niniejszej prezentacji podzielony jest na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich dotyczy charakterystyki własności optycznych i fizycznych aerozolu w Arktyce na przykładzie Svalbardu. Do analizy wykorzystane były dane ze stacji monitoringu jakości powietrza Mt Zeppelin, Ny-Alesund oraz reanalizy modelu NAAPS. Podczas prezentacji pokazane zostaną sezonowe zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami własności optycznych i fizycznych aerozolu oraz ich zmiana w ostatniej dekadzie.

Tematem drugiej części prezentacji jest kompleksowa analiza wpływu adwekcji aerozolu pochodzącego ze spalania biomasy nad obszar arktyczny, który miał miejsce w lipcu 2015 roku, na własności optyczne i radiacyjne atmosfery. Przypadek ten był wyjątkowy pod względem swojej intensywności; obserwowane własności optyczne aerozolu przekraczały dziesięciokrotnie klimatologiczne średnie sezonowe, a mierzona średnia aerozolowa grubość optyczna była wartością najwyższą od 25 lat. W tej części prezentacji omówione zostaną własności źródła emisji oraz trajektorii warstw aerozolu nad obszarami arktycznymi. Następnie, przedstawione będą własności optyczne aerozolu, które zostały obserwowane w Ny-Alesundzie przy pomocy naziemnych przyrządów in-situ i teledetekcyjnych, w szczególności: nefelometru M903, fotometrów PSAP i SP1a, liczników cząstek SMPS-APS, oraz danych lidarowych. Ostatecznie, przedstawiony zostanie wpływ niniejszej adwekcji na własności radiacyjne, z uwzględnieniem danych pomiarowych z pyranometru oraz symulacji bilansu radiacyjnego wykonanych przy pomocy modelu MODTRAN.

Niniejsza prezentacja podsumowuje badania wykonane w ramach grantu iAREA i opisane w niniejszych publikacjach:

Markowicz, K. M. i in., Impact of North American intense fires on aerosol optical properties measured over the European Arctic in July 2015, JGR: Atmos., 121, 14487–14512, 2016.

Markowicz, K. M. i in., Simulations of the effect of intensive biomass burning in July 2015 on Arctic radiative budget, Atmos. Environ., 171, 248–260, 2017.

Lisok i in., Radiative impact of an extreme Arctic biomass-burning event, ACP, 18, 1–20, 2018.

 


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne