IGFSeminarium fotoniki

Nanostrukturalne powłoki powierzchniowe otrzymywane metodą ukierunkowanej samoorganizacji kopolimerów blokowych

dr Paweł Majewski

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

 

29 listopada 2018 12:15, ul. Pasteura 5, sala 1.02

Polimery blokowe dzięki unikalnej zdolności do samoorganizacji w periodyczne struktury o wymiarach rzędu 10-100 nm stanowią łatwo dostępną platformę do otrzymywania membran filtracyjnych i jonoselektywnych, syntezy nanomateriałów lub nanoszenia anizotropowych powłok powierzchniowych stosowanych w mikroelektronice. Problemem bezpośredniego wykorzystania polimerów blokowych w wyżej wymienionych zastosowaniach jest powolna kinetyka procesu sammorganizacji tych makromolekuł oraz będąca skutkiem stosunkowo słabych oddziaływań scalających te materiały obecność defektów strukturalnych, prowadząca do utraty uporządkowania dalekiego zasięgu i ujednolicenia ich własności fizyko-chemicznych w makroskali.

Prezentowana przeze mnie metoda porządkowania filmów polimerowych za pomocą wiązki laserowej (Laser Zone Annealing – LZA) i wyindukowanych przez nią dynamicznych pól termicznych oraz silnych gradientów temperatury umożliwia znaczące skrócenie czasu samoorganizacji w porównaniu z konwencjonalną metodą piecową. Wykorzystanie liniowej geometrii wiązki laserowej pozwala na ukierunkowanie gradientów termicznych w kierunku przemiatania wiązki i sterowanie orientacją przestrzenną domen polimerowych. W rezultacie metoda LZA pozwala na otrzymanie jednorodnie zorientowanych filmów polimerowych na makroskopowych powierzchniach. W dalszej części prelekcji zademonstruję przykłady wykorzystania uporządkowanych polimerów blokowych jako matryc do syntezy jedno- i wielowarstwowych metalicznych i półprzewodnikowych nanomateriałów nieorganicznych oraz ich anizotropowe właściwości elektro-optyczne.


Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne