IGFSeminarium fizyki litosfery i planetologii

Badanie stratyfikacji gęstości litosfery poprzez modelowanie geoidy na obszarze Płyty Europejskiej

dr Lech Krysiński, prof. Marek Grad

 

10 listopada 2017 09:30, ul. Pasteura 5, sala B4.58

W referacie zostaną przedstawione wyniki studium kształtu geoidy na obszarze Płyty Europejskiej. Zastosowane modelowanie polegało na dopasowaniu do obserwowanego kształtu geoidy, jej odpowiednika opartego o dane topograficzne i rozkład miąższości skorupy z dołączonym modelem stratyfikacji gęstości w litosferze, zakładającym kompensację izostatyczną tego systemu spoczywającego na astenosferze. Parametrem takiego modelu jest charakterystyka stratyfikacji gęstości litosferycznej oraz inicjalne wartości gęstości skorupy i astenosfery, które to parametry są przedmiotem modelowania i dalszych analiz. Rozważane były dwa warianty modelu stratyfikacji liniowo-zmiennej z głębokością: model zakładający stałą wartość gradientu gęstości w całym modelowanym obszarze oraz model przyjmujący określoną wartość skoku anomalnej gęstości w stropie litosfery. Do modelowania włączono metodę separowania pola grawitacyjnego systemu litosfera-astenosfera od pola pochodzącego od znacznie głębszych źródeł pod-litosferycznych. Omówione zostały także wzajemne związki pomiędzy stratyfikacją liniowo-zależną od głębokości i innymi opisami jej rozkładu głębokościowego, które to związki mają istotne znaczenie przy porównywaniu parametrów charakteryzujących litosferę (np. jej miąższości) pomiędzy różnymi metodami badawczymi. W dyskusji wyników dużo uwagi poświęcono związkowi z modelem stygnącej płyty oraz związkowi typowych gradientów gęstości wyznaczonych w poszczególnych geo-prowincjach z właściwymi im pod-skorupowymi strumieniami ciepła, co skutkuje pewną wizją ewolucji termicznej litosfery.

 

Afiliacje:

  1. dr Lech Krysiński - Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
  2. prof. Marek Grad - Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW

Bieżące wydarzenia
Wydarzenia archiwalne