IGFSTYPENDIUM doktoranckie

INSTYTUCJA:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ FIZYKI.

MIASTO:

WARSZAWA

STANOWISKO:

Doktorant

LICZBA STANOWISK:

1

DYSCYPLINA NAUKOWA:

Nauki fizyczne

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

23.06.2022

LINK DO STRONY:

www.fuw.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE:

Fotonika, nanodiamenty, optyka nieliniowa, światłowody nanostrukturyzowane

 

Konkurs o stypendium doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Fizyki w ramach projektu

Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” POIR.04.04.00-1644/18-01

 

w programie TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

Informacja nt. projektu: Projekt dotyczy badań nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych, w których będą wykorzystane implantowane centra barwne lub defekty krystalicznego diamentu, o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Umożliwi zastosowania w ważnych społecznie obszarach, np. rozwój super-czułej detekcji komórek rakowych i nano-znacznikowanie substancji biologicznych.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum 4 partnerów: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki (Lider Konsorcjum); Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

Zespół Naukowy na Uniwersytecie Warszawskim będzie pracował nad rozwijaniem strategii, metod i technologii dla łączenia różnych platform szklanych z nanodiamentami. Prace Zespołu będą ukierunkowane na wyzwania związane z postępem w dziedzinie biodiagnostyki wykorzystującej fotonikę oraz przyrządów optyki ultraszybkiej z kształtowaną nieliniowością.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński


Wymagania:

 1. Posiadanie statusu doktoranta na polskiej uczelni w chwili rozpoczęcia pracy w zespole Projektu,
 2. Umiejętności w pracy ze światłowodami lub w prowadzeniu zaawansowanych symulacji numerycznych ich właściwości, w tym:

- umiejętność prowadzenia pomiarów lub symulacji numerycznych właściwości liniowych i nieliniowych światłowodów specjalnych będzie dodatkowym atutem,

 1. praktyczne umiejętności zastosowania światłowodów w technikach związanych z optyką ultraszybką będą dodatkowym atutem.

Podstawowe obowiązki:

 1. Udział w badaniach prowadzonych przez lidera zespołu i młodych doktorów w zespole naukowym,
 2. Udział w spotkaniach wewnętrznych zespołu naukowego (np. „journal clubs”), udział w takich spotkaniach będzie mógł odbywać się zdalnie, tzn. z wykorzystaniem np. wideo konferencji,
 3. Udział w opracowywaniu wyników badań naukowych na potrzeby przygotowywanych manuskryptów publikacji naukowych.

Oferujemy:

 • wyzwania naukowe w pracy na wiodącej uczelni w Polsce
 • dostęp do wysokiej klasy aparatury naukowej
 • pracę w interdyscyplinarnym zespole naukowym
 • możliwość zrealizowania tematu dyplomowego o zakresie zgodnym z tematyką Projektu

Warunki zatrudnienia:

 • Okres stypendium: 15 miesięcy (nie dłużej niż do 28 września 2023 r.)
 • Przewidywany termin rozpoczęcia stypendium: 1 lipca 2022
 • Wymiar etatu: Stypendium
 • Wynagrodzenie miesięczne: 3800 PLN (stypendium)
 • Miejsce wykonywania pracy: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do zespołu (format pdf z zeskanowanym podpisem).
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia. Format pdf z zeskanowanym podpisem.
 3. CV kandydata.
 4. Skan dyplomu magistra od kandydata
 5. Kontakt do jednego (lub więcej) samodzielnego pracownika naukowego, któremu znane są wyniki pracy naukowej kandydata.

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie kompletu powyższych dokumentów pocztą elektroniczną do dr hab. Mariusza Klimczaka, na adres e-mail: mariusz.klimczak@fuw.edu.pl, w tytule proszę umieścić: “QUNNA PhD student UW”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.06.2022. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydaci, którzy otrzymają informację o negatywnej ocenie w procedurze konkursowej, będą mieli prawo do odwołania w terminie 7 dni od otrzymania takiej informacji.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie e-mailem.


Opublikowano dnia - 24 maja 2022 09:00
Ostatnia zmiana - 24 maja 2022 13:33
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij