IGF


zdjęcie-Stypendia studenckie w ramach programu TEAM-NET "QUNNA" FNP

Stypendia studenckie w ramach programu TEAM-NET "QUNNA" FNP

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ FIZYKI
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: Student
LICZBA STANOWISK: 2
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.03.2022
LINK DO STRONY: www.fuw.edu.pl 
SŁOWA KLUCZOWE: fotonika, nanodiamenty, optyka nieliniowa, światłowody nanostrukturyzowane

 

Konkurs o stypendium studenckie
na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Fizyki
w ramach projektu
“Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji”

 

w programie TEAM-NET "QUNNA" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

Informacja nt. projektu: Projekt dotyczy badań nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych, w których będą wykorzystane implantowane centra barwne lub defekty krystalicznego diamentu, o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Umożliwi zastosowania w ważnych społecznie obszarach, np. rozwój super-czułej detekcji komórek rakowych i nano-znacznikowanie substancji biologicznych.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum 4 partnerów: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki (Lider Konsorcjum); Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

Zespół Naukowy na Uniwersytecie Warszawskim będzie pracował nad rozwijaniem strategii, metod i technologii dla łączenia różnych platform szklanych z nanodiamentami. Prace Zespołu będą ukierunkowane na wyzwania związane z postępem w dziedzinie biodiagnostyki wykorzystującej fotonikę oraz przyrządów optyki ultraszybkiej z kształtowaną nieliniowością.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński

 

Wymagania:

1. Posiadanie statusu studenta w chwili rozpoczęcia pracy w zespole Projektu,

2. praktyczne umiejętności w pracy ze światłowodami, w tym:

- praktyczna umiejętność prowadzenia pomiarów właściwości liniowych i nieliniowych światłowodów specjalnych będzie dodatkowym atutem,

- praktyczne umiejętności w pracy ze światłowodami oraz aparaturą pomiarową będzie atutem,

3. praktyczne umiejętności zastosowania światłowodów w technikach związanych z optyką ultraszybką będą dodatkowym atutem.

Podstawowe obowiązki:

1. Udział w badaniach prowadzonych przez lidera zespołu i młodych doktorów w zespole naukowym,

2. Udział w spotkaniach wewnętrznych zespołu naukowego (np. „journal clubs”), udział w takich spotkaniach będzie mógł odbywać się zdalnie, tzn. z wykorzystaniem np. wideo konferencji,

3. Udział w opracowywaniu wyników badań naukowych na potrzeby przygotowywanych manuskryptów publikacji naukowych.

 

Oferujemy:

- wyzwania naukowe w pracy na wiodącej uczelni w Polsce

- dostęp do wysokiej klasy aparatury naukowej

- pracę w interdyscyplinarnym zespole naukowym

- możliwość zrealizowania tematu dyplomowego o zakresie zgodnym z tematyką Projektu

Warunki zatrudnienia:

1)   Okres stypendium: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia)

2)   Przewidywany termin rozpoczęcia stypendium: 1 kwietnia 2022

3)   Wymiar etatu: Stypendium

4)   Wynagrodzenie miesięczne: 1500 PLN (stypendium)

5)   Miejsce wykonywania pracy: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć następujące dokumenty:

1.       Podanie o przyjęcie do zespołu (format pdf z zeskanowanym podpisem).

2.       Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia. Format pdf z zeskanowanym podpisem.

3.       CV kandydata.

4.       Kontakt do jednego (lub więcej) samodzielnego pracownika naukowego, któremu znane są wyniki pracy naukowej kandydata.

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie kompletu powyższych dokumentów pocztą elektroniczną do dr hab. Mariusza Klimczaka, na adres e-mail: mariusz.klimczak@fuw.edu.pl , w tytule proszę umieścić: “QUNNA student UW”.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.03.2022. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydaci, którzy otrzymają informację o negatywnej ocenie w procedurze konkursowej, będą mieli prawo do odwołania w terminie 7 dni od otrzymania takiej informacji.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie e-mailem.


Opublikowano dnia - 25 stycznia 2022 08:00
Ostatnia zmiana - 26 stycznia 2022 15:50
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij