IGF


zdjęcie-OFERTA PRACY: Badacz wizytujący

OFERTA PRACY: Badacz wizytujący

LICZBA STANOWISK: 1

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.03.2021

SŁOWA KLUCZOWE: teoria funkcjonału gęstości, gorące nośniki ładunku, plazmony powierzchniowe, nanocząstki metalowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Poszukujemy kandydatów na stanowisko badacza wizytującego (post-doc) w ramach projektu Opus 18 „Wpływ składu atomowego i silnego sprzężenia na generację gorących nośników ładunku w strukturach złożonych z metalowych nanocząstek i adsorbatów”, (kierownik projektu: dr hab. Tomasz Antosiewicz) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Głównym zadaniem zatrudnionej osoby będzie badanie generacji gorących nośników ładunku w sprzężonych układach nanocząstka-adsorbat w funkcji składu atomowego nanocząstek przy pomocy narzędzi opartych o teorię funkcjonału gęstości. Projekt jest realizowany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z partnerami z Chalmers University of Technology (Szwecja).

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami).

Wymagania:

 • Kandydat musi w momencie zatrudnienia mieć stopień doktora nauk fizycznych lub pokrewnynadany nie wcześniej niż w roku 2013 i specjalizować się w metodach obliczeniowych teorii funkcjonału gęstości (density functional theory, DFT) oraz jej wersji czasowo-zależnej (time-dependent DFT).
 • Przydatne będzie doświadczenie w (1) modelowaniu ww. metodami w szczególności nanocząstekmetalicznych/plazmonicznych i/lub półprzewodnicznych, (2) znajomość plazmoniki, nanofotoniki i (3) silnego sprzężenia.
 • Umiejętności programistyczne C/C++, Python, Fortran, Matlab, itp.
 • Kandydat musi posiadać bardzo dobrą lub dobrą znajomość języka angielskiego.
 • Na stanowisku badacza wizytującego może być zatrudniona osoba, która nie jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i która ma znaczący dorobek naukowy lub zawodowy.

Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych nastanowisku typu post-doc. W szczególności, osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tegonie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z regulaminami NCN, w szczególności zatrudniona osoba musi spełnićłącznie następujące warunki:

 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych wkonkursach NCN;
 • nie będzie osobą, której stopień doktora został nadany przez podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
 • będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

Dodatkowe szczegóły/wyjątki w regulaminie konkursu: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18

Pytania dotyczące ogłoszenia proszę kierować do Tomasza Antosiewicza pod adresem email tomasz.antosiewicz@fuw.edu.pl.

Podstawowe obowiązki:

Realizacja zadań badawczych w projekcie „Wpływ składu atomowego i silnego sprzężenia na generację gorących nośników ładunku w strukturach złożonych z metalowych nanocząstek i adsorbatów”:

 • Badanie generacji gorących nośników ładunku w sprzężonych układach metalowa nanocząstka-adsorbat w funkcji składu atomowego nanocząstek
 • Rozwój metod obliczeniowych DFT/TD-DFT w miarę potrzeby
 • Współpraca z doktorantami zatrudnionymi w projekcie oraz z partnerami zagranicznymi
 • Przygotowywanie publikacji, raportów, prezentacji konferencyjnych, itp.

Warunki zatrudnienia:

Planowane rozpoczęcie pracy pomiędzy 01.06.2021 a 01.09.2021, do ewentualnego uzgodnienia. Maksymalny okres zatrudnienia 2 lata, przy czym pierwsze zatrudnienie jest na okres 12 miesięcy, a przedłużenie na kolejne 12 miesiące zależy od wyniku ewaluacji. Zatrudnienie jest na pełen etat na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Pasteura 5, 02-093 Warszawa. Wynagrodzenie zgodnie zregulaminem NCN dla post-doców.

Rekrutacja:

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć pocztą elektroniczną na adres tomasz.antosiewicz@fuw.edu.pl następujące dokumenty w formacie PDF z zeskanowanym podpisem (w tytule maila: post-doc, imię inazwisko osoby aplikującej):

 1. Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ). W przypadku aplikacji drogą e-mailową wformacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowiskonauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ). W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 4. Curriculum vitae
 5. Listę publikacji
 6. Opis planów i zainteresowań badawczych oraz opis najważniejszego osiągnięcia naukowego.
 7. Informacje dotyczące uzyskanego lub planowanego do uzyskania stopnia doktora:
  a) dyplom doktorski lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora; albo
  b) oświadczenie o planowanej dacie uzyskania stopnia doktora;
 8. Dwa listy rekomendacyjne przesłane przez osoby je przygotowujące bezpośrednio na adres tomasz.antosiewicz@fuw.edu.pl.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15.04.2021. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się przy pomocy łączności internetowej (Skype, Zoom, itp.). O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pocztą elektroniczną.

Wyłoniony kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć oryginały dokumentów, a w przypadku złożenia oświadczenia o planowanej dacie uzyskania stopnia doktora także dyplom doktorski lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 3 lutego 2021 09:32
Ostatnia zmiana - 3 lutego 2021 11:10
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij