IGFOFERTA PRACY: Adiunkt w Instytucie Geofizyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Zatrudniony kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego związane ze stanowiskiem adiunkta – pensum w wysokości 210 godzin dydaktycznych rocznie. Od kandydata oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań naukowych. Oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Od kandydata oczekuje się prowadzenia badań naukowych, związanych tematycznie z kierunkami badań realizowanymi w Zakładzie Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW, w zakresie szeroko rozumianej fotoniki, biofotoniki i/lub optometrii.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze etatu na 30 miesięcy (początek 1 października 2018) i będzie podlegał regularnym ocenom okresowym.

Wymagania:

Kandydat musi mieć stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych (w dyscyplinie fizyka, specjalności optyka).

Kandydat powinien mieć doświadczenie w modelowaniu numerycznym struktur fotonicznych, prowadzeniu prac eksperymentalnych wykorzystujących układy optyczne, technologii wytwarzania struktur mikrooptycznych, a także doświadczenie w badaniach naukowych w zakresie biofotoniki.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym.

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41) oraz w formie elektronicznej na adres (sekretariat@igf.fuw.edu.pl) następujące dokumenty:

  1. podanie o zatrudnienie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016 r. poz.922);
  2. życiorys zawierający dane kontaktowe;
  3. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego;
  4. spis publikacji ze wskazaniem dwóch najważniejszych;
  5. dwie opinie od samodzielnych pracowników naukowych, którzy znają działalność kandydata – opinie są poufne i powinny zostać przesłane przez autorów bezpośrednio do Dziekana WF UW;
  6. wstępna akceptacja planu badań naukowych przez kierownika Zakładu Optyki Informacyjnej w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki UW, w którym wybrany kandydat podejmie pracę.

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu proszę zgłaszać do sekretariatu Instytutu Geofizyki WF UW.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 6 czerwca 2018. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mailem.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 6 kwietnia 2018 09:30
Ostatnia zmiana - 14 maja 2019 09:50
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij