IGF


zdjęcie-Oferta pracy: Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Oferta pracy: Adiunkt badawczo-dydaktyczny

INSTYTUCJA:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ FIZYKI.

MIASTO:

WARSZAWA

STANOWISKO:

GRUPA:

Adiunkt

Badawczo-dydaktyczna

LICZBA STANOWISK:

2

DYSCYPLINA NAUKOWA:

nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku

DATA OGŁOSZENIA:

15.05.2024

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

14.06.2024

LINK DO STRONY:

www.fuw.edu.pl , www.igf.fuw.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE:

geofizyka, nauki o Ziemi, nauki fizyczne, nauki atmosferyczne

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz. 742 z póź. zm.).

Poszukujemy kandydata na pracownika naukowo-dydaktycznego do Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oczekujemy, że kandydat zaproponuje program badawczy z zakresu szeroko rozumianej geofizyki, zgodny ze specyfiką co najmniej jednej z grup badawczych działających w tym obszarze w Instytucie. Szczegółowa informacja dotycząca prowadzonych badań znajduje się na stronie www.igf.fuw.edu.pl w zakładce ‘Grupy badawcze’.

 

Do obowiązków nowo zatrudnionego pracownika naukowo-dydaktycznego będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki UW w wymiarze 210 godzin rocznie.

Zatrudniona osoba będzie podlegała regularnym ocenom okresowym uwzględniającym działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na 30 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Początkiem zatrudnienia jest 1 października 2024 r.

 

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk o Ziemi (warunkowo – perspektywa uzyskania tego stopnia przed wrześniem 2024),
 2. udokumentowane udziałem w projektach badawczych doświadczenie w pracy naukowej,
 3. udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
 4. doświadczenie międzynarodowe (preferowany staż zagraniczny, wymagana widoczna aktywność o zasięgu międzynarodowym).

Ponadto, od kandydatów oczekujemy:

 1. udokumentowanego dorobku naukowego wskazującego na przydatność do jednej z grup badawczych;
 2. przedłożenia planu działalności naukowej uwzględniającego specyfikę wybranej grupy badawczej.

Kandydat powinien złożyć w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41), lub przesłać na adres Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl w formie elektronicznej następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie.
 2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody w formacie PDF z zeskanowanym podpisem – dostępny na stronie https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ (dla kandydata do pracy, pkt. 2).
 3. Życiorys zawierający dane kontaktowe.
 4. Odpis dyplomu doktora lub dokumenty potwierdzające uczestnictwo w końcowym etapie przewodu doktorskiego
 5. Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem osiągnięcia (lub osiągnięć), które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
 6. Autoreferat przedstawiający działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną kandydata.
 7. Plan badań.
 8. Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób spoza UW, które komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.
 9. Uniwersytecki kwestionariusz osobowy, który jest dostępny na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1)
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

Dokumenty 1-7 i 9-10 powinny zawierać podpis kandydata. Dodatkowe pytania dotyczące konkursu proszę zgłaszać do sekretariatu Instytutu Geofizyki WF UW.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 lipca 2024. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału Fizyki kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 15 maja 2024 07:05
Ostatnia zmiana - 16 maja 2024 08:55
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij