IGFPraca licencjacka

Generacja trzeciej harmonicznej w materiałach ENZ

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Brańko

Tomasz Stefaniuk

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2023

Niniejsza praca inżynierska poświęcona jest generacji trzeciej harmonicznej światła w ośrodkach ENZ, w
których dla pewnych długości fali promieniowania wartości części rzeczywistej przenikalności elektrycznej są bliskie zeru. Celem pracy jest omówienie zjawisk i mechanizmów związanych z występowaniem efektów nieliniowych w materiałach i metamateriałach ENZ, oraz eksperymentalna weryfikacja procesu generacji trzeciej harmonicznej światła w tego typu ośrodkach. Część badawcza pracy została wykonana w oparciu o zbudowany przez autorkę układ optyczny do generacji i rejestrowania wyższych harmonicznych światła, którego kluczowym elementem był samodzielnie zaprojektowany i wykonany zestaw filtrów optycznych.
Dopełnienie, stanowiły pomiary optyczne wykonane za pomocą elipsometru. Jako próbkę wykorzystano
nanowarstwę z tlenku cyny indu (ITO), która posiadała punkt ENZ w zakresie bliskiej podczerwieni.
W toku prac badawczych potwierdzono wzmocnienie sygnału trzeciej harmonicznej światła w pobliżu
punktu ENZ oraz zmierzono zależności kątowe tego procesu. W zamieszczonej analizie uzyskane wyniki
odniesiono do przewidywań teoretycznych i wskazano na możliwe przyczyny rozbieżności.


Cofnij