IGFRozprawa Doktorska

Badanie optycznych i fizycznych własności aerozolu atmosferycznego i cząstek chmurowych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksandra Kardaś

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2013


Cofnij