IGFPraca licencjacka

Porównanie sondaży aerologicznych z kampanii EUREC4A z symulacjami numerycznymi

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Alicja Kałucka

Szymon Malinowski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2021

W pracy następuje porównanie wybranych danych pomiarowych elementów meteorologicznych (profili wiatru, temperatury i temperatury punktu rosy) zebranych w okolicy wyspy Barbados w czasie kampanii pomiarowej EUREC4A z wynikami reanalizy meteorologicznej ERA5 dla tego obszaru. Po krótkim wprowadzeniu, czyli opisie eksperymentu EUREC4A, sposobie jego przeprowadzenia oraz opisie reanalizy i danych z ERA5 przystąpiono do analizy danych. Dane, które analizowano to u i v-składowa wiatru, temperatura oraz temperatura punktu rosy, na podstawie której obserwowano spadek wilgotności. Wykonano wykresy u i v-składowej wiatru jak i pozostałych parametrów w celu sprawdzenia, jak dane pomiarowe z eksperymentu EUREC4A odbiegają od danych numerycznych z ERA5. Poszukiwano również warstw stabilnych, czyli poziomów, w których następowała inwersja temperatury. Wykonano wykresy, na których zaznaczono owe warstwy na podstawie obserwacji danych, w których temperatura nie malała wraz z wysokością. Na koniec wystosowano odpowiednie wnioski na podstawie wykreślonych wykresów.


Cofnij