IGFPraca licencjacka

Wyznaczanie współczynnika dyspersji w kanałach otwartych metodą momentów statystycznych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Julia Chachulska

Gustavo Coelho Abade, Monika Kalinowska

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

Celem niniejszej pracy było wyznaczenie i porównanie współczynników dyspersji podłużnej na kanale otwartym przy różnym stopniu pokrycia roślinnością. Na obiekt badań wybrano fragment Kanału Warszawickiego, który jest regularnie koszonym kanałem użytkowym. Dane przedstawione w pracy uzyskano wykonując eksperyment znacznikowy. Eksperyment wykonano dwa razy, przy gęstym pokryciu kanału roślinnością oraz po całkowitym skoszeniu roślinności z dna i brzegów kanału. Jako znacznika użyto fluorescencyjnego barwnika, rodaminy WT. Na wybranym fragmencie kanału wyznaczono pięć profili pomiarowych, następnie, w miejscu oddalonym od pierwszego profilu, do kanału wpuszczono barwnik. Próbki wody z kanału pobierano ręcznie w każdym profilu w wybranych odstępach czasowych. Stężenia barwnika w próbkach mierzono w laboratorium za pomocą fluorymetru, w ten sposób otrzymano rozkład koncentracji barwnika w czasie dla obu eksperymentów. Do wyznaczenia współczynników dyspersji wykorzystano metodę momentów statystycznych, wartości współczynników dyspersji podłużnej wyznaczono dla odcinków pomiędzy kolejnymi profilami pomiarowymi. W pierwszym eksperymencie otrzymano mniejsze wartości dla odcinków, które były gęściej pokryte przez roślinność. W przypadku drugiego eksperymentu, wykonanego po koszeniu, wartości współczynników wzrosły. Różnice w wartościach dla obu eksperymentów były tym większe im większy był stopień pokrycia roślinnością dla danego odcinka w pierwszym eksperymencie.


Cofnij