IGFOFERTA PRACY: Adiunkt (naukowy)

Termin składania ofert: 13.08.2018

Słowa kluczowe: Teoria oszczędnego próbkowania, obrazowanie obliczeniowe, nadrozdzielczość, metamateriały optyczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Konkurs na stanowisko post-dok związane z realizacją projektu NCN Opus pt. "Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i przekształcenia przestrzenno-widmowe" w Zakładzie Optyki Informacyjnej na Wydziale Fizyki UW na okres 24 miesięcy począwszy od 1 października 2018.


https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/392818-pl.pdf


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2017 r. poz. 2183 z późn. zm.). Kandydaci muszą ponadto spełniać wymagania określone przez NCN dla osoby na stanowisku post-doc w projektach OPUS-14 (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/5_koszty_OPUS_PRELUDIUM_14.pdf w tym dotyczące ograniczeń w łączeniu zatrudnienia oraz okresu od uzyskania doktoratu nieprzekraczającego 7 lat, z wyjątkami).


Post-dok będzie uczestniczył we wszystkich zadaniach przewidzianych w projekcie przez cały czas trwania projektu blisko współpracując z całym zespołem. Będzie zajmował się projektowaniem, ustawianiem i oprogramowaniem układów optycznych i układów akwizycji danych, testowaniem algorytmów rekonstrukcji obrazu oraz próbkowania i modulacji obrazu, a także modelowaniem elektromagnetycznym oraz pracą przy przygotowaniu publikacji.

Wymagania:
Od kandydatów wymagane jest: 1) posiadanie dyplomu doktorskiego z fizyki, ze specjalnością z optyki lub pokrewną 2) potwierdzone publikacjami naukowymi doświadczenie w pracy naukowej w dziedzinie, której dotyczy projekt (teoria oszczędnego próbkowania, nanooptyka, modelowanie właściwości elektromagnetycznych nanostruktur, nadrozdzielczość, teoria ośrodków efektywnych) oraz pożądane przynajmniej roczne doświadczenie uzyskane w pracy naukowej po doktoracie, 3) dobra znajomość programowania w językach Matlab i C++, 4) doświadczenie w pracy doświadczalnej z układami optycznymi i technikami mikroskopowymi, 5) znajomość jęz. angielskiego, 6) umiejętność pracy w zespole.


Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć (osobiście lub pocztą elektroniczną) w sekretariacie IGF na Wydziale Fizyki UW (pok. B4.41, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl) następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne”. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF powinno zawierać zeskanowany podpis.
2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/). W przypadku aplikacji drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
3. Odpis dyplomu doktorskiego z fizyki
4. Aktualny życiorys naukowy wraz z listą publikacji
5. Dane kontaktowe dwóch samodzielnych pracowników naukowych mogących udzielić informacji o kandydacie

Wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 6 września 2018. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach indywidualnie droga mailową.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 11 lipca 2018 14:34
Ostatnia zmiana - 14 maja 2019 09:55
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-OFERTA PRACY: Adiunkt (naukowy)