IGF


zdjęcie-Adiunkt badawczy w Instytucie Geofizyki (III)

Adiunkt badawczy w Instytucie Geofizyki (III)

INSTYTUCJA: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt
GRUPA: Badawcza
LICZBA STANOWISK: 1
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne i/lub nauki o Ziemi i środowisku
DATA OGŁOSZENIA: 22.04.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.05.2022
LINK DO STRONY: www.fuw.edu.pl, www.igf.fuw.edu.pl 
SŁOWA KLUCZOWE: geofizyka, nauki o Ziemi, fizyka atmosfery

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Poszukujemy kandydata na pracownika naukowego do projektu NCN pt. „Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły” nr UMO-2017 27 B ST10 00549 realizowanego w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę do 15 miesięcy.

Warunki niezbędne do przystąpienia do konkursu:
1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.
2. doświadczenie w pomiarach własności optycznych aerozoli oraz modelowaniu transferu promieniowania w atmosferze i własności optycznych atmosferycznych;
3. doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem przyrządów teledetekcyjnych (MODIS, SEVIRI), urządzeń typu in-situ (liczniki cząstek, aethalometer, nephelometer itd.), w przetwarzaniu i analizie danych pomiarowych oraz wyników symulacji numerycznych i re analiz; 
4. doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem zminiaturyzowanej aparatury podwieszonej do dronów, balonów i kolejek górskich;
5. znajomość środowiska obliczeniowego MATLAB ewentualnie IDL lub Python;
6. płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis przewidywanych zadań:
1. przygotowanie algorytmu do detekcji mgieł radiacyjnych na podstawie obrazów satelitarnych SEVIRI-MSG i kamer przemysłowych zainstalowanych na powierzchni ziemi; 
2. przetworzenie danych z detektora SEIVIRI w połączeniu z pomiarami ze stacji SYNOP celem wyznaczenia częstotliwości występowania i czasu trwania mgieł radiacyjnych;
3. wyznaczenie zmian czasowy parametrów opisujących mgły w kontekście zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza w ostatnich dekadach; 
4. analiza własności mikrofizycznych mgieł radiacyjnych w oparciu o dane satelitarne;
5. studium kilku przypadków mgieł radiacyjnych w oparciu o dane in-situ oraz pomiary zdalne;
6. udział w polowych kampaniach pomiarowych; 
7. publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych.

Dodatkowe informacje:
a. Stanowisko typu post-doc dedykowane jest dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.
b. w okresie pobierania wynagrodzenia na stanowisku post-doc pracownik nie będzie pobierał innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN.
c. w okresie pobierania wynagrodzenia pracownik nie będzie pobierał innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy.

Kandydat powinien złożyć w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41), lub przesłać na adres sekretariat.IGF@fuw.edu.pl w formie elektronicznej następujące dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie. 
2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF. 
3. Życiorys zawierający dane kontaktowe.
4. Odpis dyplomu doktora. 
5. Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem osiągnięcia (lub osiągnięć), które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
6. Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób spoza UW, które komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.
7. Uniwersytecki kwestionariusz osobowy, który jest dostępny na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1)
8. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

Wszystkie dokumenty powinny zawierać podpis kandydata. Dodatkowe pytania dotyczące konkursu proszę zgłaszać do sekretariatu Instytutu Geofizyki WF UW.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10.06.2022r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału Fizyki kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 27 kwietnia 2022 09:00
Ostatnia zmiana - 23 maja 2022 09:41
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij