IGF


zdjęcie-RS-Lab uczestniczy w kampanii pomiarowej jakości powietrza we Wrocławiu

RS-Lab uczestniczy w kampanii pomiarowej jakości powietrza we Wrocławiu

W poniedziałek 21. listopada 2022 rozpoczęła się kampania pomiarowa jakości powietrza we Wrocławiu, realizowana w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr, w ramach projektu PM Cost oraz ACTRIS PL, w której uczestniczy zespół RS-Lab dr hab. Iwony Stachlewskiej, prof.ucz. z Zakładu Fizyki Atmosfery. Celem kampanii jest pozyskanie danych pomiarowych o jakości powietrza dla wybranego obszaru aglomeracji miejskiej (osiedle Sępolno), z użyciem szeregu najnowszych technik pomiarowych, jak również wymiana informacji na temat optymalnej metodyki ich wykorzystania. W dalszym etapie zgromadzone dane zostaną wykorzystane do analiz uwarunkowań jakości powietrza podczas kampanii oraz do prac metodycznych i analiz związanych z modelowaniem jakości powietrza w skali lokalnej.

W kampanii uczestniczą zespoły naukowe:

  • Uniwersytet Wrocławski, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr i Zakład Petrologii Eksperymentalnej: pomiary tła meteorologicznego, stacjonarne pomiary stężeń PM, analizy składu chemicznego zanieczyszczeń pyłowych, pomiary mobilne stężeń PM, modelowanie jakości powietrza
  • UK Centre for Ecology and Hydrology: skład chemiczny aerozolu, rozpoznanie źródeł zanieczyszczeń powietrza
  • Instytut Geofizyki Wydziału Fizyki UW: teledetekcyjne pomiary pionowej struktury atmosfery (pomiary lidarowe)
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery: pomiary in situ pionowej struktury atmosfery (pomiary balonowe)
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy: pomiary stacjonarne oraz mobilne stężeń PM
  • Instytut Geofizyki PAN: pomiary stacjonarne stężeń PM

Więcej informacji na stronie: Kampania pomiarowa we Wrocławiu - LIFE-MAPPINGAIR/PL (uni.wroc.pl)


Opublikowano dnia - 30 listopada 2022 09:00
Ostatnia zmiana - 30 listopada 2022 10:43
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij