IGFPraca magisterska

Strojenie i zawężanie pasm rezonansów plazmonowych nanocząstek złota i ich agregatów z użyciem lasera impulsowego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Michał Szuster

Rafał Kotyński, Sylwester Gawinkowski (IChF PAN)

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2022

Student będzie zobowiązany do wykonania prac badawczych dot. naświetlania roztwórów nanoprętów złota. Oprócz badań spektroskopowych (UV-Vis), oraz badań mikroskopowych (SEM), student zostanie zoobowiązany do wykonania analizy otrzymanych danych i wyciągnięcia wniosków na temat przeprowadzonych badań.


Cofnij