IGFPraca magisterska

Sejsmika przypowierzchniowa w badaniach środowiskowych na przykładzie aktywnego osuwiska

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Julia Chachulska

Konrad Kossacki, Mariusz Majdański (IG PAN)

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2023

W pracy wykorzystana została poklatkowa sejsmika przypowierzchniowa do określenia zmiennych w czasie parametrów ośrodka w obszarach z potencjałem geohazardowym. Trójskładowe obserwacje sejsmiczne wykorzystane w pracy przeprowadzone zostały na osuwisku w Ciścu, które zagraża infrastrukturze wybudowanego tam wyciągu narciarskiego. W dotychczasowych pracach wykorzystywane były analizy fal refrakcyjnych podłużnych, obrazowanie refleksyjne oraz analiza dyspersji fal powierzchniowych (MASW). W tej pracy wykorzystano składowe poziome i wykonano analizę fal poprzecznych, które są bardziej czułe na występowanie wody w ośrodku. Dzięki porównaniu wyników uzyskanych w tej pracy z wynikami uzyskanymi w dotychczasowych badaniach stwierdzono, że możliwe jest wyznaczenie prędkości fali podłużnych i poprzecznych przy wykorzystaniu jedynie metody sejsmiki refrakcyjnej. Dokładność uzyskanych wyników jest mniejsza dla fal poprzecznych ze względu na słabą czytelność sejsmogramów dla tego typu fali. Najniższa uzyskana wartość średniego błędu kwadratowego RMS dla modelu dla fali poprzecznych wynosiła około 9.5 ms przy RMS równym 1.8 ms dla fali podłużnych. Położenie koluwium na uzyskanym modelu prędkości fali poprzecznych oraz modelu stosunku prędkości fali podłużnych do prędkości fali poprzecznych zgadzało się z danymi uzyskanymi w badaniach przeprowadzonych innymi metodami. Stwierdzono, że wykorzystanie składowych poziomych i wyznaczenie prędkości fal poprzecznych w metodzie refrakcyjnej jest możliwe i może być wykorzystywane do monitorowania zmian struktury ośrodka na terenie osuwiskowym.


Cofnij