IGFPraca licencjacka

Zmiany czasowe składowych bilansu radiacyjnego nad Polską w ostatnich dekadach

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Igor Okraska

Krzysztof Markowicz

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

2023

W niniejszej pracy zanalizowałem dane, powstałe w wyniku reanalizy MERRA-2, oraz pomiarów w obserwatorium Mauna Loa w celu ustalenia zmian radiacyjnych nad terytorium Polski w latach 1980-2020. W tym celu za pomocą języka programowania Python odczytałem dane, wyznaczyłem liniową regresję każej zmiennej wraz z niepewnościami dopasowania, a następnie zinterpretowałem dane na podstawie dostępnych źródeł z tematyki fizyki atmosfery.
Uzyskane wyniki pozwoliły ocenić udział zmian trendów radiacyjnych w zmiany klimatu nad terytorium Polski. W każdym rozpatrywanym przypadku zmiany budżetu radiacyjnego były znaczące statystycznie i zmieniały się od 0.1% do 2.5% na 10 lat. Niepewności trendów budżetu wynosiły od 11% do 38%, natomiast wartości budżetu od 5% do 19%.
Wyniki pokazały że cała kolumna atmosfery posiada deficyt energii radiacyjnej, który musi kompensowany być przez transport nieradiacyjny- transport ciepła utajonego i odczuwalnego do atmosfery oraz transport ciepła w gruncie, adwekcję i procesy osiadania wielskosalowego, gdyż nadwyżka energii przy powierzchni ziemi nie jest w stanie skompensować wychładzania atmosfery.
Zbadałem również wpływ zmiany grubości optycznej aerozoli, chmur, zachmurzenia oraz koncentracji gazów cieplarnianych na zmiany radiacyjne- tu największy wpływ miała zmiana ilości aerozoli w atmosferze.


Cofnij