IGFPraca magisterska

Badanie wpływu granulacji drobin lodowych i gradientu temperatury na charakterystykę temperaturową szybkości sublimacji lodu w próżni

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Tomasz Mikołajków

Konrad Kossacki

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2022

Praca polegała na zbadaniu zjawiska sublimacji ziarnistego, porowatego lodu w próżni. Eksperymenty zostały przeprowadzone wewnątrz komory próżniowej, a w ich trakcie zebrano dane, które następnie poddano analizie za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania przetwarzającego duże zbiory danych i wyodrębniono z nich kluczowe informacje. W pracy przeanalizowano jaki wpływ na szybkość sublimacji mają ziarnistość i porowatość lodu oraz pionowy gradient temperatury. Przeprowadzone badania nie wykazały znaczenia ziarnistości próbek, natomiast uwidoczniły wpływ pionowego gradientu temperatury na szybkość sublimacji. W oparciu o wyniki pomiarów zaproponowano parametryczne równanie na szybkość sublimacji.


Cofnij