IGFPraca licencjacka

Apertura numeryczna i M2 w opisie wiązki świetlnej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Grzegorz Góralewski

Rafał Kasztelanic

Wydział Fizyki UW

2021

Praca ta ma na celu przybliżyć osobom zainteresowanym kilka wybranych metod pomiaru apertury numerycznej, parametru M2, różnych sposobów do wyznaczania kształtu wiązki, oraz postępowanie wymagane do wykonania tych pomiarów. Aby móc przedstawić te zagadnienia, potrzebne jest zdefiniowanie kilku pojęć, takich jak: światło, fale, pole elektromagnetyczne, podstawowe zasady optyki geometrycznej, światłowód, wiązka Gaussowska.


Cofnij