IGFPraca licencjacka

Rola optometrysty w diagnostyce jaskry preperymetrycznej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Natalia Dzikowska

Anna Ambroziak

Wydział Fizyki UW

2021

Praca poświęcona jest roli optometrysty w diagnostyce jaskry preperymetrycznej oraz monitorowaniu progresji jaskry. Wczesna diagnostyka daje możliwości rozpoznania neuropatii jaskrowej przed zmianami czynnościowymi jakimi są ubytki w polu widzenia. W pierwszej części pracy zostały omówione podstawy anatomii i fizjologii wybranych struktur przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej niezbędne do zrozumienia zagadnienia. W drugiej części zostały przedstawione charakterystyka jaskry, uszkodzenie jaskrowe, klasyfikacja oraz czynniki ryzyka wystąpienia neuropatii jaskrowej. Kolejna część opisuje diagnostykę, która może być przeprowadzana przez dyplomowanego optometrystę, a następnie przekazana do dalszej konsultacji okulistycznej. Badanie powinno obejmować obszerny wywiad, ocenę czynników ryzyka, korekcję wady refrakcji, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, ocenę komory przedniej oka, AS OCT, perymetrię, angio-OCT, ocenę perfuzji ocznej, pomiary ciśnienia krwi, ocenę tarczy nerwu wzrokowego oraz warstwy włókien nerwowych. Ostatnia część pracy przedstawia profilaktykę pacjenta z czynnikami ryzyka oraz pacjenta z rozpoznaną jaskrą.


Cofnij