IGFPraca licencjacka

Zastosowanie różnych długości fali świetlnej z zakresu spektrum widzialnego w terapii zaburzeń powierzchni oka i brzegów powiek

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Klaudia Polowiec

dr Anna Ambroziak

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

Niniejsza praca dotyczy wykorzystania wpływu terapeutycznego różnych długości fali elektromagnetycznych na stan powierzchni oka i zaburzenia z nim związane. Początkowa część rozprawy ma na celu krótką charakterystykę fototerapii oraz przybliżenie istotności lipidowych i mucynowych komponentów filmu łzowego. W dalszej części opisano budowę gruczołów tarczkowych Meiboma oraz przedstawiono technikę meibografii stosowanej do monitorowania zmian atroficznych gruczołów. Scharakteryzowano często występujące zaburzenia powierzchni oka, takie jak zespół suchego oka, dysfunkcja gruczołów Meiboma czy demodekoza. Przedstawiono nowoczesną technikę odnowy biologicznej powierzchni oka i rewitalizacji gruczołów tarczkowych opartą na wykorzystaniu intensywnego światła pulsacyjnego (IPL, Intense Pulsed Light) połączonego z technologią modulacji światła niskonatężeniowego (LLLT, Low Level Light Therapy). Wskazania oraz efekt działania terapii został przedstawiony na wybranych przypadkach klinicznych i ich analizie.


Cofnij