IGFPraca licencjacka

Elektrycznie przestrajalna filtracja częstotliwości przestrzennych i czasowych w wielowarstwowym metamateriale

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksander Korneluk

Tomasz Stefaniuk

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

Niniejsza praca poświęcona jest numerycznemu modelowaniu optycznych właściwości wielowar-
stwowych struktur metaliczno-dielektrycznych o elektrycznie przestrajalnej odpowiedzi optycznej
oraz próbach doświadczalnych związanych z ich wytwarzaniem. Zostały omówione dwa typy fil-
tracji wielowarstwy: w dziedzinie czasu oraz położeń, a także zależność dyspersyjna takiego
układu. Pokazano, że możliwa jest elektryczna filtracja w obu przestrzeniach oraz zmiana reżimu
dyspersji metamateriału na hiperboliczny pod wpływem przyłożonego napięcia. Przedstawiono
również wyniki doświadczalne oparte o fabrykację zarówno pojedynczych warstw, jak i pełnej
struktury. Sprawdzono szereg czynników wpływających na ich właściwości optyczne i fizyczne.
W szczególności zaprezentowano wpływ asysty jonów tlenu, które znacząco poprawiają jakość
wytwarzanych warstw tlenku cyny indu.


Cofnij