IGFPraca licencjacka

Modelowanie, wytwarzanie i charakteryzacja periodycznych nanostruktur fotonicznych otrzymywanych metodą anodyzacji

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Pietrusińska

Tomasz Stefaniuk

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

Niniejsza praca poświęcona jest modelowaniu, wytwarzaniu i charakteryzacji nanostruktur mających postać macierzy nanoporów. Główna część prowadzonych prac badawczych dotyczyła wytwarzania systemu nanoporów metodą elektrochemicznego utleniania aluminium. Zidentyfikowano główne czynniki mające wpływ na wielkość i dystrybucję otworów oraz pokazano w jaki sposób metodami post-processingu można doprowadzić do poprawy jednorodności rozmiarów nanoporów. Przedstawiono również wyniki modelowania numerycznego dla przykładowych struktur, w celu zaprezentowania ich efektywnego oddziaływania ze światłem z zakresu widzialnego. Wyniki zaprezentowane w ramach pracy licencjackiej posłużą w przyszłości do wytworzenia plazmonicznych metamateriałów nanosłupkowych.


Cofnij