IGFPraca magisterska

Struktura skorupy i górnego płaszcza Antarktydy Wschodniej w rejonie stacji Neumayer na podstawie funkcji odbioru

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksandra Wachnicka

dr Monika Wilde-Piórko

Wydział Fizyki

2005

Na postawie sejsmogramów dalekich trzęsień ziemi zarejestrowanych przez trójskładowe stacje sejsmiczne można zbadać strukturę skorupy i górnego płaszcza Ziemi bezpośrednio pod stacją analizując jej funkcję odbioru. Dzięki funkcji odbioru przez proste modelowanie metodą prób i błędów można określić jednowymiarowy rozkład prędkości fal poprzecznych bezpośrednio pod stacją. Modele struktury ziemi, w rejonie naukowej stacji Neumayer na Antarktydzie, pod stacjami sejsmicznymi OLY i WAZ pozwalają wnioskowa, że w okolicy stacji Neumayer nie ma warstw o obniżonych ani o podwyższonych prędkościach. Obserwowana struktura skorupy jest prosta i obserwowane są nieduże gradienty prędkości fal poprzecznych. Nie udało się określić struktury ziemi pod stacją OBS. Warstwa wody znajdująca się pod warstwą lodu, na której znajduje się stacja OBS nie pozwala na modelowanie struktury skorupy ziemi metodą funkcji odbioru.


Cofnij