IGFPraca magisterska

Mieszanie turbulencyjne w wierzchołkowej warstwie Statocumulusa - modelowanie numeryczne

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marta Kopeć

prof. dr hab. Szymon Malinowski

Wydział Fizyki

2010

W pracy omówiony został przebieg kampanii pomiarowej POST podczas której mierzono własności chmury Stratocumulus. Przetworzono i zanalizowano wysokoczęstotliwościowe dane z termometru UFT zebrane w trakcie tej kampanii. Następnie opisano przeprowadzoną symulację numeryczną wykonaną przy użyciu modelu EULAG w wersji 2D. Wyniki symulacji porównano z danymi doświadczalnymi. Zbadano również niestabilności występujące na wierzchołku Stratocumulusa.


Cofnij