IGFPraca magisterska

Wpływ długotrwałej pracy w bliży wzrokowej na wybrane aspekty widzenia obuocznego osób nieprezbiopijnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Cezary Pokropek

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez, mgr Tomasz Tokarzewski

Wydział Fizyki

2014

Niniejsza praca porusza zagadnienia z zakresu widzenia obuocznego, koncentrując się na wpływie długotrwałej pracy w bliży wzrokowej na poszczególne parametry tego mechanizmu wzrokowego u osób nieprezbiopijnych. Omówione zostały podstawowe aspekty tego zjawiska wraz z ich metodami pomiaru stosowanych w praktyce optometrycznej. Badane parametry zostały zmierzone na wybranej grupie osób przed i po pracy wzrokowej. Wyniki obu badań porównano dokonując analizy statystycznej w celu określenia istotności zmian, jakie zachodzą w poszczególnych parametrach po długotrwałej pracy wzrokowej z bliska.


Cofnij