IGFPraca magisterska

Wpływ współczynnika sublimacji lodu H2O, w zależności od domieszek, na recesję skarp w warunkach kometarnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksander Jasiak

dr hab. Konrad Kossacki

Wydział Geologii

2018

Niniejsza praca ma na celu określenie skutecznych determinant ewolucji skarpy w warunkach kometarnych, na przykładzie skarpy w rejonie Ash, na powierzchni komety 67P/Churyumov–Gerasimenko. Czynniki brane pod uwagę przy analizowaniu zachowania skarpy w czasie to parametry materiałowe, domieszki organiczne w składzie lodu H2O, oraz parametry oświetlenia powierzchni przez Słońce. Podczas badań eksperymentalnych oraz prac obliczeniowych, wysnuto wnioski, polegające na: niepotwierdzeniu powiązania ilości domieszek organicznych w składzie lodu z ewolucją skarp z niego zbudowanych, zauważeniu bardzo silnej korelacji dostępności promieniowania słonecznego i intensywności erozji sublimacyjnej lodu; odkryciu preferencji krajobrazu kometarnego do przekształceń w
kierunku wertykalnej niejednorodności („szorstkości” terenu).


Cofnij