IGFPraca licencjacka

Ocena zanieczyszczeń powietrza na podstawie zdjęć satelitarnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anna Florkowska

dr Rafał Kasztelanic

MSOŚ

2011

W pracy podjęto próbę oceny stopnia zanieczyszczenia atmosfery na podstawie zdjęć satelitarnych wykonanych przez satelitę Landsat. Przedstawiono różnice stężeń zanieczyszczeń na dwóch różnych terenach. Jeden obszar był mniej zurbanizowany, nie było tam wielu zakładów przemysłowych, które mogłyby zanieczyszczać atmosferę. Drugi teren omawiany w pracy przedstawiał cetrum Warszawy. Zaprezentowane w pracy zdjęcia wyraźnie pokazują różnice pomiędzy obydwoma terenami. Ze względu na brak kalibracji uzyskanych wyników z pomiarami naziemnymi otrzymane wartości steżenia zanieczyszczeń nad danymi terenami są trudne do porównania między sobą. Można jednak zauważyć prawidłowości świadczące o większym poziomie zanieczyszczenia nad terenami miejskimi.


Cofnij