IGFPraca licencjacka

Optyczny układ sortujący

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Maciej Barański

dr Rafał Kasztelanic

Wydział Fizyki

2006

Tematem niniejszej pracy jest zbadanie możliwości wykorzystania fali elektromagnetycznej do mechanicznego oddziaływania z materią. W pracy skupiono się na oddziaływaniu wiązek światła widzialnego z kulkami dielektrycznymi. Efekty te wykorzystano do sterowania trajektoriami kulek oraz sortowania obiektów ze względu na ich parametry fizyczne.
W pracy przeanalizowano zaburzenia ruchu kulek w polu elektromagnetycznym zarówno w zależności od parametrów kinetycznych kulek ich właściwości fizycznych takich jak współczynnik załamania światła jak i od rozkładu natężenia zaburzającego pola.
W pracy wykazano, że pojedyncza wiązka nie jest wystarczająca do zastosowań w układach sortujących. Bardziej przydatne i interesujące są pola o bardziej skomplikowanym kształcie.


Cofnij