IGFPraca magisterska

Globalny obraz promieniowania VLF (Very Low Frequency) zarejestrowany przez satelitę DEMETER w okresie 2004-2006

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Ewa Słomińska

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2008

Niniejsza praca poświęcona jest analizie danych z eksperymentu kosmicznego DEMETER. Jednym z celów misji, jest znalezienie korelacji między zjawiskami sejsmicznymi, a zmianami zachodzącymi w jonosferze.
W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono kilka przykładów obserwacji, które uważa się za udokumentowane dowody na istnienie oddziaływania sejsmiczno-jonosferycznego (często w literaturze określanego mianem seismo-ionospheric coupling). Na początku przybliżono historię badań nad tym zagadnieniem, opisano również zalożenia misji DEMETER i krótko scharakteryzowano aparaturę pomiarową, do mierzenia paramterów plazmy jonosferycznej.
Drugi i trzeci rozdział opisuje jonosferę, jako środowisko w którym odbywa się eksperyment.
Jonosfera, jest ośrodkiem o bardzo zlożonej strukturze, podlegającym wielu procesom dynamicznym, zatem część uwagi poświęcono opisowi jej zmian i zaburzeń.
W kolejnych rozdzialach zajęto się analiza danych dla pól: elektrycznego i magnetycznego w zakresie czestości 10 kHz - 20 kHz, a także sposobem ich przedstawienia. W tej części można znależć odwołania do animacji wykonanych na podstawie zebranych danych.
Wszystkie animacje są dostępne na dołączonej płycie CD, a także na stronie:
www.cbk.waw.pl/ ∼ ewa/vlf /
Ostatni rozdział zawiera wnioski i podsumowanie przeprowadzonej analizy.


Cofnij