IGFPraca licencjacka

Sejsmiczność Polski

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Małgorzata Klimek

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2008

W pracy scharakteryzowano sejsmiczność Polski w świetle zjawisk sejsmicznych jakie mają miejsce w pozostałych częściach naszego Globu, budowy geologicznej Polski, historycznych trzęsień ziemi jakie miały miejsce na obszarze naszego kraju oraz dwóch silnych trzęsień z 2004 roku. Praca traktuje też o możliwości prognozowania tych potężnych zjawisk sejsmicznych.


Cofnij