IGFPraca licencjacka

Modele skorupy ziemskiej w Europie na podstawie funkcji odbioru

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Paulina Sokół

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2010

W pracy zostały zebrane dane o głębokości, na jakiej znajduje się granica między płaszczem a skorupą Ziemi - granica Moho. Pochodzą one z publikacji dotyczących obszaru Europy, w których głębokość Moho została wyznaczona metodą funkcji odbioru. Porównanie tych wyników z danymi z Europejskiej Mapy Moho wykazało, że metoda funkcji odbioru daje wyniki mniejsze od tych z Europejskiej Mapy Moho średnio o 1 km. Dokładniejsza analiza pokazuje, że głębokości Moho są zaniżane dla wartości mniejszych niż 30 km i zawyżane dla wartości większych od 40 km. Zestawienie danych uzyskanych różnymi metodami analizy funkcji odbioru pozwoliło na porównanie ich dokładności i wskazało zakresy głębokości, w których dana metoda jest najbardziej precyzyjna.


Cofnij