IGFPraca magisterska

Metody optyczne automatycznego śledzenia obiektów w ruchu

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Mikulska

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2005

W poniższej pracy został przedstawiony dwustopniowy algorytm służący do śledzenia piłki siatkowej, z uwzględnieniem najważniejszych problemów i z założeniem eliminacji wszelkich nieprawidłowych wykryć. Zaproponowane podejście może służyć do sterowania kamerą tak, aby piłka była zawsze widoczna w kadrze. Algorytm bazuje na zmodyfikowanej kołowej transformacie Hougha i mechanizmie korelacji z wykorzystaniem filtru Minimum Mean Square Error z fazowym kodowaniem sceny. W pracy zostały również przedstawione wyniki symulacji przeprowadzonej na dwóch filmach - wygenerowanym komputerowo i pobranym bezpośrednio z kamery. Analiza wyników potwierdza skuteczność działania algorytmu. Zaprezentowana jest również metoda jego optycznej implementacji, mająca umożliwić pracę w czasie rzeczywistym.


Cofnij